Tervezetek
A TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG 2011. ÉVI MUNKATERVE (Kezdete: 2011.3.14. 0:0)
Itt olvasható a Tolna Megyei Tűzoltószövetség 2011. évi munkaterve, melyet a Küldöttgyűlés 2011. március 05.-i ülésén elfogadott.


                                                                                            MUNKATERV
                                                                 A Tolna Megyei Tűzoltószövetség részére
                                                                                              2011. évre

A Tolna Megyei Tűzoltószövetség az „egyesülésről szóló törvény, valamint a hatályos tűz-és katasztrófavédelmi és más kapcsolódó jogszabályok és azok végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározottak alapján, a rendelkezésre álló, személyi és tárgyi feltételek függvényében képviseli tagságának érdekeit, oly módon, hogy - tagságának egyetértésével - elsődleges célként és feladatként jelöli meg a tűz elleni védekezést, a műszaki mentést a katasztrófa elhárítást és az ezekhez kapcsolódó prevenciós feladatok végrehajtásának elősegítését.
A Tolna Megyei Tűzoltószövetség közhasznú tevékenységet folytat, így különösen célkitűzéseihez tartozik, hogy:
1. Önkéntes tűzoltás, katasztrófa elhárítás és ezekkel összefüggő mentés területén, segíti az e területeken tevékenykedő szervezetek munkáját.
2. A szövetség nyilvántartott tagsággal rendelkezik, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból, illetőleg azokat igénybe vegye.
3. Vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott feladatellátásra fordítja. Tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatait internetes honlapján is nyilvánosságra hozza.
A fentiek figyelembevételével fő feladataink:

- A pályázati források függvényében folytatnunk kell a tűzoltók tanfolyami képzését, lehetőségek alapján a képzéseket ki kell bővítenünk egészségügyi tanfolyamokkal.
- Minden lehetőséget ki kell használnunk a pályázatok tekintetében, segítenünk kell a Tagszervezeteink pályázati tevékenységét.
- Ki kell használnunk a Közhasznú jogállással összefüggő előnyeinket.
- Fel kell újítanunk a Main-Taubergi Tűzoltószövetséggel meglévő kapcsolatainkat.
- Működtetnünk és hatékonyabbá kell tennünk a személyes és az elektronikus kommunikációs rendszert a Tolna Megyei Tűzoltószövetség tagszervezetei, tagjai és az együttműködő szervezetei között.
- Folytatnunk kell a „Honlapunk” feltöltési, illetőleg gondozási feladatait.
- Tájékoztatást kell adnunk Tagszervezeteink életéről, meg kell jelenítenünk az aktuális híranyagok mellett, a jogszabályi változásokkal összefüggő legfontosabb tudnivalókat.
- Ellátjuk továbbra is hagyományőrzési teendőinket.

Kiemelt feladatunk az Igazgatóság és a megyében működő, hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok valamint a tűzoltó egyesületek, illetőleg az ifjúsági - diák tűzoltók tevékenységének segítése, működési feltételeik javítása, fejlesztésük támogatása.

Méltóképpen, kell megszerveznünk a megyei Szent Flórián Napi ünnepséget a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, illetőleg Dombóvár Polgármesteri Hivatallal, valamint Dombóvár Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságával együttműködve. Meg kell rendeznünk a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a tűzoltóságokkal közösen a megyei összevont tűzoltó versenyeket Tolna városában.
A beérkezett igények figyelembevételével folytatnunk kell a hivatásos, önkéntes tűzoltóságok önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak képzését a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint a hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóságokkal, illetőleg egyesületekkel együttműködve.
Szorgalmazzuk önkéntes Tagszervezeteink közgyűléseinek megtartását, segítjük a szabályszerű dokumentálást. Igény szerint segítséget nyújtunk a Paksi Tűz-Kakas sport rendezvény szervezéséhez, valamint Egyesületeink ifjúsági tűzvédelmi nevelő munkájához, így a Bonyhádi Gr. Széchényi Ödön tűzoltó versenyhez, a Kurdi „Tűzkakas” játékos vetélkedőhöz. Tagjaink sorában lévő a gazdálkodó szerveket honlapunkon keresztül tájékoztatjuk a reájuk vonatkozó új tűzvédelmi jogi rendelkezésekről és aktualításokról. Gondoskodunk a tagdíjak beszedéséről, a szabályos gazdálkodásról. Közreműködünk az önkéntes tűzoltó egyesületeink érintett tagjainak biztosítási ügyeinek rendezésében. A Tolna Megyei Tűzoltószövetség vezetősége, valamint tagszervezetei illetőleg tagjai a Szent Flórián Alapítvány együttműködésével továbbra is a közös gondolkodást, egymás véleményének tiszteletben tartásával helyezi előtérbe. A Szent Flórián Alapítvány közleményeit kérésének megfelelően megjelenítjük honlapunkon. Szerepet vállalunk a Tolna Megyei Civil Fórum munkájában, melyről rendszeres tájékoztatást nyújtunk honlapunkon Tisztelt Olvasóinknak.
Időben el kell készítenünk a javaslatokat az MTSZ elismerési rendszeréhez igazodva –többek között - Grf. Széchenyi Ödön emlékplakett és a szolgálati érmek adományozásához.
Díszérmet és Szövetségi Emlékplakettet, ajándéktárgyat adományozunk a kiemelkedő munkát végzők részére Szent Flórián Nap alkalmából.

A döntések meghozatala érdekében küldöttgyűlést és vezetőségi üléseket tartunk az alábbi ütemezéssel:

ÜLÉSEK RENDJE
Megyei Küldött közgyűlés:

2011. március. 5.
Helye: Tolna Thelena Hotel
- Tájékoztató az elmúlt év munkájáról, tájékoztató a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról.
- A 2010. évi közhasznú jelentés elfogadása
- Az Ellenőrző Bizottság jelentése.
- A Leltározási Bizottság beszámolója
- A Szent Flórán Alapítvány tájékoztatója
- A 2011. munkaterv megvitatása, elfogadása.
- A 2011. év költségvetés elfogadása.
- Egyebek

VEZETŐSÉGI ÜLÉSEK RENDJE

I. negyedévben február Szekszárd HÖT
II. negyedévben április Dombóvár HÖT
III. negyedévben szeptember Paks HÖT
IV. negyedévben december Szekszárd HÖT


RENDEZVÉNYEK

1. Gr. Széchényi Ö. tűzoltó verseny Helye: Bonyhád Ideje: 2011. 04.hó.
2. Flórián Napi ünnepség Helye: Dombóvár Ideje: 2011. 05. 01.
3. Tolna ÖTE 125 éves jubileuma Helye: Tolna Ideje: 2010. 05. hó
4. Megyei összevont tűzoltó versenyek Helye: Tolna Ideje: 2010. 05.27.-28.
5. „Tűzkakas” játékos vetélkedő Helye: Kurd Ideje: 2010. 09. hó
6. 40 órás tanfolyam (pályázati lehetőségek függvényében) igény szerint
7. Egynapos ismeretfelújító képzések (pályázati lehetőségek függvényében) igény szerint
8. Parancsnoki továbbképzés (pályázati lehetőségek függvényében) igény szerint
9. Gépjármű vezető képzés (pályázati lehetőségek függvényében) igény szerint
10. Elsősegély nyújtó tanfolyam (pályázati lehetőségek függvényében) kapcsolva a 40 órás tanfolyamokhoz igény szerint
11. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság prevenciós napjába be kell kapcsolódni, és részt kell venni a rajzpályázat és szellemi vetélkedő szervezésében.
12. Tolna Megyei önkéntes tűzoltó egyesületek összevont erő-eszköz bemutatója
*Társadalmi szervezetek Tolna Megye tűzbiztonságáért* címmel (pályázati lehetőségek függvényében) Helye: Gyönk Ideje: 2011.06.hó

Szekszárd, 2011. március 5.


Gergelics István sk.
elnökTolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: