ALAPÍTVÁNY OKIRAT

Szent Flórián Alapítvány
A Bajbajutott Tűzoltók Megsegítésére

Alapító Okirata

A tüzek oltása, a balesetek felszámolása, az állam és az önkormányzatok feladatát képezi. A szükséges védelmi munkákat a hivatásos főállású és a társadalmi tűzoltóságok végzik. Ez a munka nagy veszéllyel jár. Nem egy esetben az életüket, testi épségüket teszik kockára ezek az emberek. Már egy propán-bután gázpalack fölrobbanása is halálos sérülést okozhat a mentést végzőben. Az ilyen esetek egész család életét tehetik tönkre. Ehhez a munkához nagyon stabil családi háttérre van szükség. Előfordulhat, hogy a családon belül olyan helyzet teremtődik, melyet a családfő tűzoltó kezelni nem tud. Az ilyen esetekben nyújtandó erkölcsi és anyagi támogatásra az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyv alapján jogi személyként működő

alapítványt
hoznak létre.
1. Alapítók:
a.) Tolna Megyei Tűzoltószövetség Szekszárd, Mikes u. 16-22.
b.) Csőglei István nyugalmazott tűzoltó alezredes, a Tolna Megyei Tűzoltószövetség örökös tiszteletbeli elnöke. Tolna, Alkotmány u. 6.
2. Az alapítvány neve:
Szent Flórián Alapítvány a Bajbajutott Tűzoltók Megsegítésére
2.1. Az alapítvány székhelye: 7100 Szekszárd Mikes u. 16-22.
2.1. Az alapítvány pecsétje és emblémája: Kör alakú, középütt Flórián ábrázolása. Körülötte: Szent Flórián Alapítvány Szekszárd fölirat.
Az alapítvány célja: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI., valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. sz. törvényben meghatározott feladatok végzésében, a mentésben résztvevő tűzoltók megsegítése. A segítség nyújtása a Tolna megye területén működő azon hivatásos, köztestületi, egyesületi, fő és nem főállású létesítményi tűzoltókra terjed ki, akik az alább felsorolt szervezetek közül az egyiknek a személyi állományába tartoznak:
- Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
- Tolna megyében székhellyel rendelkező önkormányzati tűzoltóság;
- Tolna megyében székhellyel rendelkező önkéntes tűzoltó egyesület;
- Tolna megyében székhellyel rendelkező létesítményi tűzoltóság.

2.2. A fenti tevékenységgel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. 8. bekezdésében foglalt feladatokat végzi.
2.3. Az alapítvány nyílt. Az alapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, továbbá ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága (a továbbiakban: csatlakozó), ha az alapítvány céljaival egyetért, szabályait elfogadja, és a célok megvalósításához vagyoni eszközökkel hozzájárul. A csatlakozási szándék elfogadásáról a kuratórium dönt.
3. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
4. Alapítvány vagyona:
4.1. Az alapítók a 3. pontban meghatározott célok elérése érdekében az alapítvány bírói bejegyzését követő 30 napon belül a megnyitott bankszámlára egyszeri átutalással elhelyeznek összesen: 700.000 Ft-ot az alábbi megosztás szerint.
a.) 600.000 Ft-ot
b.) 100.000 Ft-ot
Az alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen alapító okirat 2.3. pontjában meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásával, vagy más adományokkal. A személyi jövedelemadó alapítvány részére – jogszabályban megengedett mértékben – fölajánlott részével.
4.2. Az alapítványi vagyon működtetése: Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet (kuratóriumot) illeti meg, amely azt, kamatozó banki betétbe helyezheti, kötvényt, kincstári jegyet vásárolhat.
4.3. Az alapítványi vagyon felhasználása: Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítványi induló vagyonából 100. 000.- Ft-ot felhasználni nem lehet, az ezt meghaladó vagyont, az induló vagyon hozadéka valamint a később csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadéka és az adományok használhatók fel.
4.4. Az alapítvány vállalkozást nem folytat.
4.5. Az összegből csak a hitelesen nyilvántartott, a segélyre ténylegesen rászoruló tűzoltó és családja támogatható.
4.6. Bajba jutott tűzoltónak kell tekinteni:
a. aki tűz, vagy káreset felszámolása során balesetet szenvedett. Ha ebből eredően elhunyt, akkor a hozzátartozói részére kell támogatást nyújtani;
b. más baleset, vagy hosszas betegség miatt anyagi lehetőségei megromlottak, a családja fenntartása gondot jelent a számára;
c. a családja körében történt tragikus esetek, vagy önhibájukon kívüli okok miatt a család kritikus helyzetbe került.
4.7. A segély összeg megítéléséről – az SZMSZ-ben foglaltak szerint – a kuratórium dönt. Az összeg nagysága az alapítvány anyagi helyzetétől függ. Az adományokról nyilvántartást kell vezetni. Az alapítvány hitelt nem vehet fel.
4.8. A kuratórium a hatályos számviteli szabályok alapján évenként beszámolót készít, melyet a felügyelő bizottság véleményez. A beszámolót megillető jogosultságot, ideértve az alapítvány éves beszámolójának és a közhasznúság jelentésének elfogadását is, a kuratórium látja el.


5. Az alapítvány kezelő szerve
5.1. Az alapítvány vagyonának kezelője és döntést hozó szerve az öt tagból álló kuratórium. A kuratórium tagjaiból három fő, Elnök és kettő fő kurátor nem lehet tagja az alapító Tolna Megyei Tűzoltó Szövetségnek, vagy valamelyik tagszervezetének.
5.2. A kuratórium elnökét, titkárát, gazdasági ügyintézőjét és két kurátorát határozatlan időre az alapítók kérik fel.
5.3. A kuratórium elnöke: Tóth Ferenc Lakcím: Szekszárd, Bródy köz 25.
titkára: Dr. Farkas Attila Lakcím: Bonyhád, Attila u. 1.

gazdasági ügyintézője: Nagyné Borbandi Judit Lakcím: Tevel, Závodi u. 425
tagjai: Dr. Schutzbach Ferenc Lakcím: Tamási, Dózsa gy. u. 95/b
Lovászi Zoltánné Lakcím: Paks, Kurcsatov u. 20.
A kuratórium tagjai a feladatokat díjazás nélkül látják el. Részükre az ügy intézésénél felmerült költség számolható el számla ellenében.
5.4. A kuratórium a szükségnek megfelelően, de legalább évente egyszer ülésezik. Az írásbeli meghívót, napirenddel az elnök 8 nappal korábban küldi meg. Az ülés határozatképes, ha a tagokból 4 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül össze kell hívni. Az ülésről és az ott hozott határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő aláír.
5.5. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.A nyilvánosság csak személyhez fűződő jogok, vagy titokvédelmi jogszabály sérelme esetére zárható ki.
5.6. A kuratórium hatáskörébe tartozik:
 az SZMSZ megállapítása és módosítása,
 az alapítvány gazdálkodási elveinek és szabályainak megállapítása,
 az éves gazdálkodási tervének és mérlegének megállapítása, az éves beszámoló jóváhagyása, valamint a közhasznú jelentés elfogadása,
 döntés az alapítványi támogatásokról, az alapítványhoz való csatlakozás feltételeiről.
6.8. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
6.9. A kuratórium által hozott határozatokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, a kuratórium döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők személyét, számarányát. A határozatot kiadványban hozzák nyilvánosságra, melyet a kuratórium a negyedéves tájékoztatóval együtt másolatban megküldi tagjainak és pártoló tagjainak.

6.10. Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén bármelyik érdektelen kurátor is eljárhat az alapítvány képviseletében. A bankszámla feletti rendelkezéshez a kuratórium bármely két tagjának együttes aláírása szükséges.
6.11. A kuratórium elnöke írásbeli kérés esetén a kézhezvételtől számított 8 napon belül az iratokba a kuratórium székhelyén lehetőséget biztosít.
6.12. A kuratórium a támogatás igénybevételének módját a Tolna Megyei Tűzoltószövetség negyedéves tájékoztatójában a tagjai részére közzéteszi.
6.13. A kuratórium titkára végzi az ügyiratkezelést, vezeti az ülések jegyzőkönyveit, intézi az adminisztratív feladatokat.
6.14. A gazdasági ügyintéző intézi a kifizetéseket, átutalásokat. Nyilvántartja és kezeli a kuratórium eszközeit.
7. A felügyelő bizottság:
7.1. Az alapítványt kezelő szervezetének ellenőrzésére az alapítók határozatlan időre elnökből és két tagból álló felügyelő bizottságot hoz létre. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezetőszerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

7.2. A bizottság tagjai a feladatokat díjazás nélkül látják el. Számlával igazolt munkájukkal összefüggő költségeik megtérítése megilleti őket.
Felügyelő bizottság:
elnöke: Schreiner István Lakcím: Paks, Kurcsatov u. 20
tagjai: ifj. Szabó István Lakcím: Tolna, Deák u. 75/1B
Berkes Béla Lakcím: Tamási, Belátó u. 17/a
7.3. A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

8. Vegyes rendelkezések:
8.1. Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében együttműködik a hasonló feladatokat ellátó állami, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal.
8.2. Az alapítvány működéséről a kuratórium évente a Szövetség küldöttgyűlésén tájékoztatja az alapítókat. A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell:
 a számviteli beszámolót,
 az esetleges költségvetési támogatás felhasználását,
 a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
 a cél szerinti juttatások kimutatását,
 a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót,
 a központi költségvetési szervtől, illetve más szervektől kapott támogatás mértékét.
8.3. Az alapítvány részére nyújtott céltámogatás beszámolási rendjére a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt szabályok az irányadók.
8.4. Ezen alapító okiratban nem szabályozott feladatokra a Ptk. előírásait kell értelemszerűen alkalmazni.
8.5. Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. Ennek megtörténte után az alapítók az alapítványt nem vonhatják vissza. Az okirat – név, cél és vagyon sérelme nélkül – indokolt esetben módosítható.
8.6. Az alapítvány határozatlan időre jött létre. Az alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Megszűnésekor a vagyonból a fennálló fizetési kötelezettségeket teljesíteni kell, a megmaradó vagyont és hozadékait csak hasonló célokra lehet fordítani.
8.7. A kuratóriumi és a felügyelő bizottsági tagság megszűnik, ha az alapítók a megbízást visszavonják, a tag lemond, vagy elhalálozik.
Az okiratot a Tolna Megyei Tűzoltószövetség vezetősége a 2001. október hó 16. napján megtartott ülésen elfogadta. Az erről készült jegyzőkönyv mellékelve.
A Tolna Megyei Bíróság a Pk.60.009/2002/3. sz. végzésével 2002. február hó 14 napján nyilvántartásba vette.

………………………………..                                                             ………………………………..
Csőglei István                                                                                     Gergelics István elnök
Alapító sk.                                                                                                            Alapító sk.Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: