ALAPÍTVÁNY OKIRAT

Szent Flórián Alapítvány

A Bajbajutott Tűzoltók Megsegítésére

 

Módosított Alapító Okirata

 

A tüzek oltása, a balesetek felszámolása, az állam és az önkormányzatok feladatát képezi. A szükséges védelmi munkákat a hivatásos főállású és a társadalmi tűzoltóságok végzik. Ez a munka nagy veszéllyel jár. Nem egy esetben az életüket, testi épségüket teszik kockára ezek az emberek. Már egy propán-bután gázpalack fölrobbanása is halálos sérülést okozhat a mentést végzőben. Az ilyen esetek egész család életét tehetik tönkre. Ehhez a munkához nagyon stabil családi háttérre van szükség. Előfordulhat, hogy a családon belül olyan helyzet teremtődik, melyet a családfő tűzoltó kezelni nem tud. Az ilyen esetekben nyújtandó erkölcsi és anyagi támogatásra az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyv 74/A-B. pontja alapján jogi személyként működő

 

alapítványt

hoznak létre.

1.         Alapítók:

a.)              Tolna Megyei Tűzoltószövetség Szekszárd, Mikes u. 16-22.

b.)             Csőglei István nyugalmazott tűzoltó alezredes, a Tolna Megyei Tűzoltószövetség örökös tiszteletbeli elnöke. Tolna, Alkotmány u. 6.

2.    Az alapítvány neve

Szent Flórián Alapítvány a Bajbajutott Tűzoltók Megsegítésére

2.1. Az alapítvány székhelye:  7100 Szekszárd Mikes u. 16-22.

2.1.            Az alapítvány pecsétje és emblémája: Kör alakú, középütt Flórián ábrázolása. Körülötte: Szent Flórián Alapítvány Szekszárd fölirat.

3.    Az alapítvány célja: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI., valamint a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. sz. törvényben meghatározott feladatok végzésében, a mentésben résztvevő tűzoltók megsegítése. A segítség nyújtása a Tolna megye területén működő azon hivatásos, köztestületi, egyesületi, fő és nem főállású létesítményi tűzoltókra terjed ki, kiknek a szervezete tagja vagy pártoló tagja a Tolna Megyei Tűzoltószövetségnek.

3.1.            A fenti tevékenységgel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c.) pontjának 2 pontjában lévő feladatok végrehajtását segíti elő.

3.2.            Az alapítvány nyílt. Az alapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, továbbá ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága (a továbbiakban: csatlakozó), ha az alapítvány céljaival egyetért, szabályait elfogadja, és a célok megvalósításához vagyoni eszközökkel hozzájárul. A csatlakozási szándék elfogadásáról a kuratórium dönt.

4.    Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5.    Alapítvány vagyona:

5.1.            Az alapítók a 3. pontban meghatározott célok elérése érdekében az alapítvány bírói bejegyzését követő 30 napon belül a megnyitott bankszámlára egyszeri átutalással elhelyeznek összesen: 700.000 Ft-ot az alábbi megosztás szerint.

a.)                                     600.000 Ft-ot

b.)                                     100.000 Ft-ot

Az alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen alapító okirat 3.2. pontjában meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásával, vagy más adományokkal. A személyi jövedelemadó alapítvány részére – jogszabályban megengedett mértékben – fölajánlott részével.

5.2.            Az alapítványi vagyon működtetése: Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet (kuratóriumot) illeti meg, amely azt, kamatozó banki betétbe helyezheti, kötvényt, kincstári jegyet vásárolhat.

5.3.            Az alapítványi vagyon felhasználása: Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítványi induló vagyonából 100. 000.- Ft-ot felhasználni nem lehet, az ezt meghaladó vagyont, az induló vagyon hozadéka valamint a később csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadéka és az adományok használhatók fel.

5.4.            Az alapítvány vállalkozást nem folytat.

5.5.            Az összegből csak a hitelesen nyilvántartott, a segélyre ténylegesen rászoruló tűzoltó és családja támogatható.

5.6.            Bajba jutott tűzoltónak kell tekinteni:

a.         aki tűz, vagy káreset felszámolása során balesetet szenvedett. Ha ebből eredően elhunyt, akkor a hozzátartozói részére kell támogatást nyújtani;

b.        más baleset, vagy hosszas betegség miatt anyagi lehetőségei megromlottak, a családja fenntartása gondot jelent a számára;

c.         a családja körében történt tragikus esetek, vagy önhibájukon kívüli okok miatt a család kritikus helyzetbe került.

5.7.            A segély összeg megítéléséről – az SZMSZ-ben foglaltak szerint  – a kuratórium dönt. Az összeg nagysága az alapítvány anyagi helyzetétől függ. Az adományokról nyilvántartást kell vezetni. Az alapítvány hitelt nem vehet fel.

5.8.            A kuratórium a hatályos számviteli szabályok alapján évenként beszámolót készít, melyet a felügyelő bizottság véleményez. A beszámolót megillető jogosultságot, ideértve az alapítvány éves beszámolójának és a közhasznúság jelentésének elfogadását is, a kuratórium látja el.

 

 

6.    Az alapítvány kezelő szerve

6.1.            Az alapítvány vagyonának kezelője és döntést hozó szerve az öt tagból álló kuratórium. A kuratórium tagjaiból három fő nem lehet tagja az alapító Tolna Megyei Tűzoltó Szövetségnek, vagy valamelyik tagszervezetének.

6.2.            A kuratórium elnökét, titkárát, gazdasági ügyintézőjét és két kurátorát határozatlan időre az alapítók kérik fel.

6.3.            A kuratórium elnöke:    Hirthné Illés Katalin   Lakcím: Tamási, Fő u. 6.

titkára:     Monostori JuditLakcím: Dunaszentgyörgy, Mátyás király u. 34

gazdasági ügyintézője:  Balassa Zoltán Lakcím: Tamási, Páva u. 5.

tagjai:                            Szabados Gergő          Lakcím: Paks, Búzavirág u. 17.

                                                         Lovászi Zoltánné        Lakcím: Paks, Kurcsatov u. 20.

                   A kuratórium tagjai a feladatokat díjazás nélkül látják el. Részükre az ügy intézésénél felmerült költség számolható el számla ellenében.

6.4.            A kuratórium a szükségnek megfelelően, de legalább évente egyszer ülésezik. Az írásbeli meghívót, napirenddel az elnök 8 nappal korábban küldi meg. Az ülés határozatképes, ha a tagokból 4 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül össze kell hívni. Az ülésről és az ott hozott határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő aláír.

6.5.            A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.  Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.A nyilvánosság csak személyhez fűződő jogok, vagy titokvédelmi jogszabály sérelme esetére zárható ki.

6.6.            A kuratórium hatáskörébe tartozik:

-        az SZMSZ megállapítása és módosítása,

-        az alapítvány gazdálkodási elveinek és szabályainak megállapítása,

-        az éves gazdálkodási tervének és mérlegének megállapítása, az éves beszámoló jóváhagyása, valamint a közhasznú jelentés elfogadása,

-        döntés az alapítványi támogatásokról, az alapítványhoz való csatlakozás feltételeiről.

6.8.    A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

6.9.    A kuratórium által hozott határozatokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, a kuratórium döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők személyét, számarányát. A határozatot kiadványban hozzák nyilvánosságra, melyet a kuratórium a negyedéves tájékoztatóval együtt másolatban megküldi tagjainak és pártoló tagjainak.

 

6.10.    Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén bármelyik érdektelen kurátor is eljárhat az alapítvány képviseletében. A bankszámla feletti rendelkezéshez a kuratórium bármely két tagjának együttes aláírása szükséges.

6.11.   A kuratórium elnöke írásbeli kérés esetén a kézhezvételtől számított 8 napon belül az iratokba a kuratórium székhelyén lehetőséget biztosít.

6.12.   A kuratórium a támogatás igénybevételének módját a Tolna Megyei Tűzoltószövetség negyedéves tájékoztatójában a tagjai részére közzéteszi.

6.13.   A kuratórium titkára végzi az ügyiratkezelést, vezeti az ülések jegyzőkönyveit, intézi az adminisztratív feladatokat.

6.14.   A gazdasági ügyintéző intézi a kifizetéseket, átutalásokat. Nyilvántartja és kezeli a kuratórium eszközeit.

7.      A felügyelő bizottság:

7.1.    Az alapítványt kezelő szervezetének ellenőrzésére az alapítók határozatlan időre elnökből és két tagból álló felügyelő bizottságot hoz létre. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezetőszerv elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

7.2.       A bizottság tagjai a feladatokat díjazás nélkül látják el. Számlával igazolt munkájukkal összefüggő költségeik megtérítése megilleti őket.

Felügyelő bizottság:

                                          elnöke:       Schreiner István     Lakcím: Paks, Kurcsatov u. 20

                                            tagjai:       ifj. Szabó István     Lakcím: Tolna, Deák u. 75/1B

                                                              Wilhelm Zoltán      Lakcím: Kurd, Ady u. 11.

7.3.    A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

 

Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 

8.      Vegyes rendelkezések:

8.1.       Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében együttműködik a hasonló feladatokat ellátó állami, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal.

8.2.       Az alapítvány működéséről a kuratórium évente a Szövetség küldöttgyűlésén tájékoztatja az alapítókat. A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell:

-        a számviteli beszámolót,

-        az esetleges költségvetési támogatás felhasználását,

-        a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

-        a cél szerinti juttatások kimutatását,

-        a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót,

-        a központi költségvetési szervtől, illetve más szervektől kapott támogatás mértékét.

8.3.       Az alapítvány részére nyújtott céltámogatás beszámolási rendjére az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII.23.) Korm. rendeletben foglalt szabályok az irányadók.

8.4.       Ezen alapító okiratban nem szabályozott feladatokra a Ptk. előírásait kell értelemszerűen alkalmazni.

8.5.       Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. Ennek megtörténte után az alapítók az alapítványt nem vonhatják vissza. Az okirat – név, cél és vagyon sérelme nélkül – indokolt esetben módosítható.

8.6.       Az alapítvány határozatlan időre jött létre. Az alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Megszűnésekor a vagyonból a fennálló fizetési kötelezettségeket teljesíteni kell, a megmaradó vagyont és hozadékait csak hasonló célokra lehet fordítani.

8.7.       A kuratóriumi és a felügyelő bizottsági tagság megszűnik, ha az alapítók a megbízást visszavonják, a tag lemond, vagy elhalálozik.

Az okiratot a Tolna Megyei Tűzoltószövetség vezetősége a 2001. október hó 16. napján megtartott ülésen elfogadta. Az erről készült jegyzőkönyv mellékelve.

A Tolna Megyei Bíróság a Pk.60.009/2002/3. sz. végzésével 2002. február hó 14 napján nyilvántartásba vette.

Az okirat 6/1. 6.3 és 7.2. pontjait a Tolna Megyei Tűzoltószövetség a 2020.02.29.-én megtartott Küldöttgyűlése az 5/2020.sz. 11/2020.sz. határozataival módosította. Az erről készült határozat mellékelve.

                                                                                   

 Gergelics István elnök

         alapító sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: