SZT. FLÓRIÁN ALAPÍTVÁNY

                                                             

 
Szent Flórián Alapítvány
A Bajbajutott Tűzoltók Megsegítésére
 
Szervezeti és Működési Szabályzata
 
 
A Tolna Megyei Bíróság által 2002. február 14-én a Pk. 60. 009/3. számú végzésével 1/2002. számon nyilvántartásba vett Szent Flórián Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) kuratóriuma az alapító okirat 6.6 pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint állapítja meg:
 
 
 
I. KURATÓRIUM SZERVEZETE
 
1. §
 
(1) A kuratórium ülése: Az alapítvány legfőbb döntéshozó szerve. Határozatképes, ha az ülésen legalább négy fő jelen van. Az ülést az elnök - akadályoztatása esetén a titkár - hívja össze. A tagok részére a meghívót és a hozzá tartozó iratokat nyolc nappal korábban kell kézbesíteni. Döntését a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök döntése a mérvadó.
 
(2) A kuratórium évente rendes ülést tart. Ekkor megtárgyalja az előző évi tevékenységről szóló beszámolót. Elfogadja a számviteli beszámolót, a közhasznú jelentést, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást. Tájékoztatót fogad el a központi költségvetésből, vagy más szervektől kapott támogatásról.
 
(3) A kuratórium Elnöke: Felelős a kuratórium tevékenységéért. Kapcsolatot tart más szervekkel, az alapítókkal, képviseli az alapítvány kuratóriumát. A képviselettel a kuratórium más tagját is megbízhatja. Személyesen felel a különböző jelentések elkészítéséért. Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint összehívja a kuratórium ülését.
 
(4) A kuratórium titkára: Ellátja az adminisztrációs feladatokat, kezeli az ügyiratokat, az iratokat postázásra előkészíti. Az ülésekről 8 napon belül jegyzőkönyvet készít, a határozatokról nyilvántartást vezet. Gondoskodik arról, hogy a döntések a megyei Tűzoltó Szövetség tájékoztatójában megjelenjenek. Megbízás alapján képviseli a kuratóriumot más szervek előtt.
 
(5) A kuratórium gazdasági ügyintézője: Felelős a gazdasági feladatok végzéséért. Vezeti a számlakönyveket. Előkészíti a kifizetéseket, átutalásokat. Nyilvántartást vezet a beérkezett, és kifizetett összegekről. Elkészíti az éves gazdasági beszámolót meg a költségvetési tervezetet, melyben rögzítésre kerül az adott évben segélyezésre fordítható összeg nagysága. A napi pénztárban legfeljebb 15 000 forintot tarthat. Kifizetéseket csak számla ellenében végezhet. Kifizetni csak az elnök által záradékolt számlát szabad.
 
 
 
 
(6) A kuratórium tagja: Részt vesz a kuratórium döntéseiben. Megbízás alapján képviseli a kuratóriumot más szervek előtt. Az elnök felkérése alapján a kérelmező ügyében helyszíni tájékozódást végez, továbbá egyedi megbízásokat hajt végre.
 
 
 
II. SEGÉLYKÉRELEM BENYÚJTÁSA
 
2. §
 
A segély kérése a kuratórium által összeállított és rendszeresített nyomtatványon történik. A kérelmet a kuratóriumnak címezve az illetékes tagszervezetnél kell benyújtani, aki azt a véleményezését követően döntésre felterjeszti a kuratóriumnak.
 
3. §
 
E Szabályzat személyi hatálya a Tolna megye területén működő azon hivatásos, köztestületi, egyesületi, fő és nem főállású létesítményi tűzoltókra terjed ki, kiknek a szervezete tagja vagy pártoló tagja a Tolna Megyei Tűzoltószövetségnek.
 
 
 
III. SEGÉLYKÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
 
4. §
 
(1) Kérelem elbírálásnál vizsgálni kell a jogosultságot. Az alapító okirat értelmében csak az a bajbajutott tűzoltó, illetve családja kaphat segélyt, aki valamely tűzoltóság ténylegesen működő tagja. Tűzoltó egyesület pártoló tagja nem részesülhet segélyben. Nyugállományú hivatásos tűzoltó csak akkor kaphat segélyt, ha valamely tűzoltó egyesület aktív tagja.
 
(2) Ki kell zárni a segélyezésből azt a személyt, aki káros szenvedélye (italozás, drog, szerencsejáték, stb.) miatt került bajba.
 
5. §
 
(1) Az egyszeri pénzbeli juttatást igénylő köteles családja vagyoni viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. A jövedelmi vagyoni viszonyokat igazoló iratokat a kérelemhez kell csatolni; (kereset, jövedelemigazolások, nyugdíjszelvény, stb.). A kérelemnek tartalmaznia kell mindazokat a tényeket és körülményeket, amelyek az egyszeri pénzbeli juttatásra jogosultság alapjául indokként szolgálnak.
(2) A havi jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta mérhető jövedelmeknél 3 hónap, egyéb jövedelmeknél 1 év.
 
(3) Az előadott tényekről és körülményekről a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kurátor környezettanulmány során tájékozódik, megállapításait írásban rögzíti. E kurátor akadályoztatása esetén az eljáró személyt az elnök jelöli ki.
 
 
 
6. §
 
(1) A juttatás odaítéléséről a kuratórium egyedi határozatban dönt.
 
  1. A kuratórium a benyújtott kérelmeket negyedévenként bírálja el.
 
  1. A kuratórium ülései nyilvánosak, melyre a kérelmező vezetőjét tanácskozási joggal meg kell hívni. A kuratórium a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A nyilvánosság csak személyhez fűződő jogok, vagy titokvédelmi jogszabály sérelme esetén zárható ki.
 
(2) A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa a határozat alapján bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 
7. §
 
Az egyszeri pénzbeli juttatásban részesült személy, vagy családja a döntést követően 1 éven belül csak rendkívüli méltánylást érdemlő esetben jogosult ismételt juttatásra.
 
8. §
 
Soron kívüli juttatásra az a bajbajutott tűzoltó, vagy családja jogosult, akinél egy rendkívüli esemény miatt az alapeljárás lefolytatására nincs lehetőség, illetve az a nyilvánvaló tények alapján nem indokolt.
 
9. §
 
A soron kívüli juttatás megítélését bármely kurátor is kezdeményezheti kérelem benyújtásával az elnöknél.
 
10. §
 
(1) A 8. §-ban meghatározott juttatás odaítéléséről a kuratórium tagjai a kérelem benyújtását követően haladéktalanul egymással telefonon történő egyeztetés eredményeként döntenek.
 
(2) Amennyiben az eset körülményei indokolják a környezettanulmányt még a döntést megelőzően el kell készíteni. Az ügyintéző kurátor tájékoztatja a kuratóriumot.
 
(3) A döntésnél a 6. §-ban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.
 
11. §
 
Az egyszeri pénzbeli és a soron kívüli juttatás maximális mértéke a mindenkori köztisztviselői illetményalap háromszorosa lehet.
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. KIADHATÓ ÖSSZEG GYARAPÍTÁSA
 
12. §
 
(1) Az alapítvány közhasznú szervezet, ezért jogában áll az állampolgárok, gazdálkodó és más szervezetek támogatását kérni. Jogszabályi felhatalmazás alapján pályázni kell az állampolgárok jövedelem adójának 1 %-ára.
 
(2) Ezt a Szabályzatot 2006. év július hó 3. napján a kuratórium megtárgyalta és elfogadta, az ezt követő naptól hatályba lép. A tapasztalatokat évente meg kell vizsgálni és a szükséges módosítást el kell végezni.
 
 
 
Szekszárd, 2006. július 3.
 
 
 
 
 
………………………                       ………………………                      …………………….
            Elnök                                                  Titkár                                     Gazdasági ügyintéző
 
 
 
                        ………………………..                                 ………………………
 
 
 
 
S E G É L Y K É R Ő    L A P
 
Szent Flórián Alapítvány a Bajbajutott Tűzoltók Megsegítésére.
 
 
 
1., A kérelmező neve, szül. hely és idő: _____________________________
 
2., Anyja neve: _________________________________________________
 
3., Mely tűzoltóság tagja: _________________________________________
 
4., Tűzoltó ig. száma, szem. ig. száma: ______________________________
 
5., Lakcíme, telefonszáma:________________________________________
 
6., Szolgálati helye:______________________________________________
 
7., Bankszámla száma: ___________________________________________
 
 
 
A kérelem indoklása:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérelemhez csatolt iratok:
 
 
 
                                                                                  _______________________            
                                                                                              Kérelmező      
 
Tagszervezet véleménye:
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: