Szabályzat
KATASZTRÓFA - TŰZ - ÉS POLGÁRIVÉDELMI JOGSZABÁLYOK ELÉRÉSE (Kezdete: 2008.4.18. 10:0)
Tisztelt Olvasóink! A http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalon elérhetőek mindazon jogszabályok melyek érintik a katasztrófa - tűz és polgári védelem jogi intézményrendszerét.

Tisztelt Olvasóink!

Itt a http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalon elérhetőek - többek között - mindazon jogszabályok melyek érintik a katasztrófa - tűz és polgári védelem jogi intézményrendszerét.

Segítségképpen itt tettük közzé a legfontosabb jogszabályok jegyzékét.

I. 1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA


II. A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény


III. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló módosított 1999. évi LXXIV. törvény és a végrehajtására kiadott:


1. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló módosított 179/1999.(XII. 10.) Kormány rendelet
2. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006 (XII. 23.) Kormány rendelet
3. a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 158/1999. (XI. 19.) Kormány rendelet
4. a többnemzetiségű műszaki zászlóalj és a katasztrófavédelemben érintett más állami szervek kölcsönös tájékoztatási, egyeztetési és együttműködési rendjéről szóló 45/2003. (IV. 3.) Kormány rendelet
5. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Kormány rendelet
6. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről szóló 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet
7. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről 128/2005. (XII. 29.) GKM rendelet
8. a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 37/2001. (X. 12.) OM rendelet
9. az igazságügy miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 10/2000. (IV. 28.) IM rendelet
10. a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet
11. az ifjúsági és sportminiszter felügyelete alá tartozó intézmények katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 2/2000. (XII. 21.) ISM rendelet
12. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 1/2001. (I. 10.) TNM rendelet
13. a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet
14. a pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 39/2001. (X. 31.) PM rendelet
15. a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 2/2002. (II. 13.) NKÖM rendelet
16. a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet
17. a gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet


IV. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény és a végrehajtására kiadott:

1. a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI.26) Kormány rendelet
2. a tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Kormány rendelet
3. a tűzoltóság tagjaira vonatkozó kötelező élet- és baleset-biztosításról szóló 117/1996. (VII. 24.) Kormány rendelet
4. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló módosított 118/1996. (VII. 24.) Kormány rendelet
5. az önkéntes tűzoltóság létesítéséről, működésének feltételeiről és feladatáról szóló 256/2008. (X.21.) Kormány rendelet
6. a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Kormány rendelet
7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet
8. a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet
9. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 12/2007. (IV.25.) ÖTM rendelet
10. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 27/2009. (X.29.) ÖM rendelet
11. a tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet
12. a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról szóló 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet
13. a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól szóló 31/2001. (XII. 19.) BM rendelet
14. a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet
15. a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet
16. a tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tűzvédelmi berendezések, szakfelszerelések rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól szóló 34/1996. (XII. 29.) BM rendelet
17. a tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól szóló 37/1997. (VI. 11.) BM rendelet
18. a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet
19. a Tűzoltóság Alaki Szabályzatának kiadásáról szóló 8/1999. (III. 26.) BM rendelet
20. a tűzvédelem és a műszaki mentés külügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 1/1999. (III. 3.) KüM rendelet
21. a tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél 14/1999. (X. 22.) IM rendelet
22. a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 28/2000. (X. 11.) EüM rendelet
23. a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 31/2001. (XII. 28.) HM rendelet
24. a tűzvédelem és a műszaki mentés polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó különös szabályairól szóló 6/2003. (VI. 20.) MeHVM rendelet
25. az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet


V. A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény és a végrehajtására kiadott:


1. a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló módosított 196/1996. (XII. 22.) Kormány rendelet
2. az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól szóló 60/1997. (IV. 18.) Kormány rendelet
3. a települések polgári védelmi besorolásáról szóló módosított 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet
4. a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló módosított 49/1997. (IX. 16.) BM rendelet
5. a polgári védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről szóló módosított 20/1998. (IV. 10.) BM rendelet
6. a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól szóló módosított 55/1997. (X. 21.) BM rendelet
7. a polgári védelmi felkészítés követelményeiről szóló módosított 13/1998. (III. 6.) BM rendelet
8. a polgári védelem hivatásos állományának szolgálati szabályzatáról szóló 7/1997. (II. 4.) BM rendelet
9. a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló módosított 114/1995 (IX. 27.) Kormány rendelet
10. a pénzügyminiszter közvetlen felügyelete alatt álló intézmények, valamint a Vám- és Pénzügyőrség honvédelemmel és polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról és szervezetéről szóló 23/1997. (VII. 18.) PM rendelet
11. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a közvetlen felügyelete alatt álló szervek, továbbá a kijelölt szervezetek polgári védelmi feladatairól és a tevékenység irányításáról szóló 95/2003. (XII. 18.) GKM rendelet
12. az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó szervek polgári védelmi feladatairól szóló 27/1997. (X. 17.) IM rendelet
13. a földművelésügyi ágazat polgári védelmi feladatairól szóló 2/1998. (I. 12.) FM rendelet
14. a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról szóló 15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet
15. az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól szóló 21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

VI. Az önkéntes tűzoltó egyesületekről szóló 2008. évi XXXIII. törvény


A legújabb jogszabályok a http://www.magyarkozlony.hu oldalon is megtekinthetők, valamint a http://www.bm.hu/web/portal.nsf/index. portálon is böngészhetők.Szekszárd, 2008.04.17.

Hollósi Tibor titkár
Tolna Megyei TűzoltószövetségTolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: