Jegyzőkönyv
TOLNA MEGYEI TÚZOLTÓSZÖVETSÉG 2013. ÉVI KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNELŰK HATÁROZATA TOLNA KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK (Kezdete: 2013.3.3. 0:0)
Itt olvasható a Tolnán 2013.03.03.-án megtartott küldöttgyűlés határozata.

 TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG

                                    SZEKSZÁRD                                      
 
Szám: 9-2/2013.
 
A TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATA
 

Tolnán, 2013. március 03.-án megtartott 

Küldöttgyűlés az alábbi határozatot fogadta el:

 

1/2013.  A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 20 igen mellett, a 2012. évi tevékenységről szóló beszámolót.

 

2/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 20 igen mellett, a 2012. évi (költségvetési) beszámolót.

 

3/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 20 igen mellett, a 2013. évi feladattervet.

 

4/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta, hogy Ellerné Tóth Judit adminisztrációs tevékenységét elismeri a Szövetség, a mindenkori megállapított tiszteletdíjak (titkár, gazdasági ügyintéző) 50 %-an, azaz jelenleg bruttó 75.0000. Ft/ év összegben, megbízási szerződés megkötésével.

 

 5/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 20 igen mellett, a 2013. évi költségvetés javaslatot.

 

6/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés elfogadta és megszavazta 19 igen és 1 tartózkodás mellett, az Alapszabály bevezető fejezetének kiegészítésére és módosítására vonatkozó javaslat elfogadását, miszerint:

1) Formai kiegészítés, bevezető rész első sor: Ahol az Alapszabályban  Tolna Megyei Tűzoltószövetség szerepel, ott Szövetség kifejezést kell megjeleníteni. Így az első sor az alábbiak szerint módosul: „A Tolna Megyei Tűzoltószövetség (továbbiakban: Szövetség) Tolna Megye tűzvédelme és..”

2) Tartalmi kiegészítés, bevezető rész negyedik mondatát követően az alábbi szövegrész lép:” A Szövetség ellátja a 2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2. § (1) bekezdésében foglalt közfeladatokat, miszerint:

2. § (1) A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek és a különböző védekezési rendszerek működésének összehangolásával, az állampolgárok, valamint a polgári védelmi szervezetek, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az állami meteorológiai szolgálat, az állami mentőszolgálat, a vízügyi igazgatási szervek, az egészségügyi államigazgatási szerv, az önkéntesen részt vevő civil szervezetek és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá nem természeti katasztrófa esetén annak okozója és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok (a továbbiakban együtt: katasztrófavédelemben részt vevők) bevonásával, illetve közreműködésével kell biztosítani.”

3) Tartalmi módosítás, bevezető rész ötödik mondata és ahhoz kapcsolódó 1-2-.3 pontjai érvényét vesztik.

 
 
 

7/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 20 igen mellett, az Alapszabály II. fejezetének kiegészítésére és módosítására vonatkozó javaslat elfogadását, miszerint:

1) Tartalmi módosítás, II. fejezet 6/g pontja érvényét veszti.

  2) Formai kiegészítés, II. fejezet 7/d pont: ahol az Alapszabályban Magyar Tűzoltó Szövetség szerepel, ott MTSZ rövidítést kell megjeleníteni. Így a II. fejezet 7/d pont  második mondata az alábbiak szerint módosul: „Közvetlen összeköttetést tart az önkormányzatokkal és a Magyar Tűzoltó Szövetséggel (továbbiakban: MTSZ).”

  3) Tartalmi módosítás, II. fejezet 7/e pont „kidolgozni annak szabályozását.” szövegrész érvényét veszti.

  4) Tartalmi módosítás, II. fejezet 7/f pont érvényét veszti.

  5) Tartalmi módosítás, II. fejezet 7/i pont mondatból a „jogi” és „bíróság előtti jogi képviselet.” szövegrészek érvényét vesztik.

  6) Tartalmi módosítás, II. fejezet 7/j és k pontok érvényét vesztik.

 

8/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 20 igen mellett, az Alapszabály III. fejezetének kiegészítésére és módosítására vonatkozó javaslat elfogadását, miszerint:

1) Tartalmi kiegészítés, II. fejezet 8/a pont, mondatába:

-  a „magán személy” kifejezést követően az alábbi kiegészítés kerül: „pártoló tag”

 - az „alapszabályában foglaltaknak” kifejezést követően az alábbi kiegészítés kerül: „és ezekről a belépési nyilatkozatban nyilatkozik.

2) Formai kiegészítés, ahol az Alapszabályban „vezetőség” kifejezés szerepel, ott „elnökség” kifejezést kell megjeleníteni.

Lásd: III. fejezet 8/b pont, 11/c pont, IV. fejezet 21/b pont, V. fejezet 24 pont, VI. fejezet 25 pont, VI. fejezet 26/a/b/c/f pontok, VI. fejezet 27/a/b/c/d/e/f /g/h pontok, 28 pont második francia bek., 29/a pont harmadik,negyedik, ötödik francia bek., 29/c pont negyedik és hetedik francia bek., 29/d pont negyedik francia bek., 29/e pont második francia bek., 29/g pont harmadik francia bek.,

3) Formai kiegészítés, ahol az Alapszabályban „küldött gyűlés” kifejezés szerepel, ott „küldött taggyűlés” kifejezést kell megjeleníteni.

Lásd: III. fejezet 9/a pont, 10/a pont, IV. fejezet 13.pont, 21/a pont, 21/b pont, 21/d, pont, V. fejezet 24 pont, VI. fejezet 26/a/b/c/e/f pontok, 27/a/f/g pontok, 28 pont második francia bek., 29/a pont első mondat és negyedik francia bek., 29/b pont első mondat és negyedik francia bek., 29/c pont második és hetedik francia bek., 29/d pont második francia bek., 29/e pont második francia bek., 29/g pont második francia bek., VII. fejezet 30 pont első és második francia bek.,

4) Tartalmi módosítás, III. fejezet 9/e pont érvényét veszti.

5) Tartalmi kiegészítés, III. fejezet 11/b pont első mondata után az alábbi szövegrész lép.” A tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal. Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik.”

6) Tartalmi kiegészítés, III. fejezet 11/c pont első mondata után az alábbi szövegrész lép.” A kizárásról szóló határozatot a taggal közölni kell.”

7) Tartalmi kiegészítés, III. fejezet 11/d pont első mondata az alábbi szövegrésszel egészül ki: „a tag halálával.”

 

9/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 20 igen mellett, az Alapszabály IV. fejezetének kiegészítésére és módosítására vonatkozó javaslat elfogadását, miszerint:

1) Tartalmi módosítás, IV. fejezet 12. pont érvényét veszti.

2) Tartalmi kiegészítés, IV. fejezet A SZÖVETSÉG BEVÉTELEI, AZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONKEZELÉSE címszó alá alábbi az alábbi szövegrész lép.

„12. A Szövetség bevételei:
a) tagdíj

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;

c) a költségvetési támogatás:

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;

cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;

f) befektetési tevékenységből származó bevétel;

g) az a)–f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.”

2) Tartalmi kiegészítés, IV. fejezet 13. pontját követően alá alábbi az alábbi pontok lépnek be:

12.   „A Szövetség a bevételeiből önállóan gazdálkodik a rá irányadó szabályok szerint.

13.   A gazdasági-vállalkozási tevékenységét csak közhasznú tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végzi.

14.   A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az ellátott közfeladatokra fordíthatja.

15.   A Szövetség minden év első vezetőségi ülésére, de legkésőbb március 31.-ig elkészíti az előző év beszámolóját, a mérleget (egyszerűsített mérleget), az eredmény kimutatást (eredmény levezetést), a kiegészítő mellékletet és a közhasznúsági mellékletet.”

3) Tartalmi módosítás, IV. fejezet 18.-19.-16.-17.-18. pontok érvényüket vesztik.

4) Formai kiegészítés, ahol az Alapszabályban „feljegyzés” kifejezés szerepel, ott „jegyzőkönyv” kifejezést kell megjeleníteni.

Lásd: IV. fejezet 21/a pont, VI. fejezet 27/d pont, 28 pont harmadik, hetedik francia bek.,

5) Tartalmi kiegészítés, a IV. fejezet 21/a pont negyedik mondatában a „betekintést” szöveg  után az alábbi kifejezés lép.” Írásban”

6) Tartalmi kiegészítés, a IV. fejezet 21/b pont harmadik mondatában a „betekintést” szöveg  után az alábbi kifejezés lép.” Írásban”

7) Tartalmi kiegészítés, a IV. fejezet 21/c pont harmadik mondatában a „közhasznúsági ” szöveg után az alábbi kifejezés lép.” Mellékletet”

8) Tartalmi módosítás, a IV. fejezet 21/c pont  harmadik mondatában a „jelentését” szöveg érvényét veszti.

 
 
 
 
 
 

10/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 20 igen mellett, az Alapszabály V. fejezetének kiegészítésére és módosítására vonatkozó javaslat elfogadását, miszerint:

1) Tartalmi kiegészítés, a V. fejezet 22. pont első mondatában a „egyesülési jogról ”szöveg  után az alábbi szövegrész lép.” a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról ”

 

11/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 20 igen mellett, az Alapszabály VI. fejezetének kiegészítésére és módosítására vonatkozó javaslat elfogadását, miszerint:

1) Tartalmi módosítás, a VI. fejezet 25 pont felsorolásából a „kötelező bizottsága”, valamint „és elfogadott tagozatok.” szövegrészek érvényüket vesztik.

2) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 26/b. pont második mondatában az „előtt legalább”szöveg után az alábbi szövegrész lép.” 15 nappal”

3) Tartalmi módosítás, a VI fejezet 26/b pont harmadik mondatában a „közhasznúsági jelentését ” szöveg érvényét veszti.

4) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 26/b. pont harmadik mondatában „a munkatervét ”szöveg után az alábbi szövegrész lép.” a közhasznú szervezet éves beszámolóját,”

5) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 26/e. pont harmadik mondatában „a szavazás eredményét  ”szöveg után az alábbi szövegrész lép.” a döntést támogatók és ellenzők számarányát ,”

6) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 26/f pont első francia bekezdésének első mondatát követően az alábbi szövegrész lép:” Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni.”

7) Tartalmi módosítás, a VI fejezet 26/f pont  második francia bekezdésének mondatában  „a munkatervet ”, „költségvetést” szövegek érvényüket vesztik.

8) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 26/f pont második francia bekezdésének első mondatában a „módosításait” szöveg után az alábbi szövegrészek lépnek.” a feladattervet,” a költségvetési tervet”

9) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 26/f pont második francia bekezdésének első mondatában a „beszámolót és” szöveg után az alábbi szövegrész lép.” a közhasznú szervezet éves beszámolóját”

10) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 26/f pont második francia bekezdésének első mondatában a „felhatalmazást ad az elnökségnek ” szöveg után az alábbi szövegrész lép.” költségvetési tervet”

11) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 26/f pont negyedik francia bekezdésének első mondatában a „szövetségbe való ” szöveg után az alábbi szövegrész lép.” ki és”

12) Tartalmi módosítás, a VI fejezet 26/f pont ötödik francia bekezdésének mondatában a „ dönt ” szöveg érvényét veszti.

13) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 26/f pont ötödik francia bekezdésének első mondatában a „a kizárásról ” szöveg után az alábbi szövegrész lép.” titkosan, írásbeli szavazással dönt”

14) Tartalmi módosítás, a VI fejezet 26/f pont hatodik francia bekezdésének mondatában  „a főállású titkár béréről, a társadalmi munkában dolgozó ” szöveg érvényét veszti.

15) Tartalmi módosítás, a VI fejezet 26/f pont hetedik francia bekezdése érvényét veszti.

 
 

12/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés elfogadta és megszavazta 13 igen és 6 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett azt, hogy  Alapszabály VI. fejezetének 27/b pontjában a „negyedévenkénti” szöveg törlésre kerüljön, egyben „félévenkénti” szöveg kerüljön be.

 

13/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 20 igen mellett, az Alapszabály VI. fejezetének 27-es és 28-as pontjai kiegészítésére és módosítására vonatkozó javaslat elfogadását, miszerint:

1) Tartalmi módosítás, VI. fejezetének 27/a pont harmadik mondata érvényét veszti.

2) Tartalmi kiegészítés, VI. fejezetének 27/a pont második mondatát követően az alábbi szövegrész lép:

” Nem lehet a szövetség elnöke, alelnöke, titkára, vezetőségi tagja, küldöttje és ellenőrző bizottság elnöke, tagja az személy aki:

más közhasznú szervezet megszűnését követő három évig, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

 amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

 amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.”

3) Tartalmi módosítás, a VI. fejezet 27/b pont mondatában a „negyedévenként” szöveg érvényét veszti.

4) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 27/b. pont első mondatában a „de legalább”szöveg után az alábbi szövegrész lép.” félévenként ”

5) Tartalmi módosítás, a VI. fejezet 27/c pont mondatában a „6” jelölés érvényét veszti.

6) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 27/c. pont első mondatában a „határozatképességéhez ”szöveg  után az alábbi jelölés lép.” 5 ”

7) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 27/d. pont első mondatában „a hozzászólásokat, határozatképességéhez ”szöveg  után az alábbi szövegrész lép.” a döntést támogatók és ellenzők számarányát  ”

8) Tartalmi módosítás, a VI. fejezet 27/d pont második mondatában a „rögzíteni kell a határozatok tárában, és negyedévenként” szöveg érvényét veszti.

9) Tartalmi módosítás, a VI fejezet 27/g pont második francia bekezdésének mondatában a „a  közhasznúsági jelentést ” szöveg érvényét veszti.

10) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 27/g pont második francia bekezdésének első mondatában a „beszámolókat és” szöveg után az alábbi szövegrész lép.” a közhasznú szervezet éves beszámolóját”

11) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 27/g pont harmadik francia bekezdésébe az alábbi szövegrész lép.” az elfogadott beszámolót és a közhasznúsági mellékletet letétbe helyezi ”

12) Tartalmi módosítás, a VI fejezet 27/g pont ötödik francia bekezdésének mondatában az „és törlések ” szöveg érvényét veszti.

13) Tartalmi módosítás, a VI fejezet 27/i pont mondatában az „és a tagozatok vezetői” szöveg érvényét veszti.

14) Tartalmi módosítás, VI. fejezetének 28 pont második francia bekezdése érvényét veszti.

15) Tartalmi módosítás, a VI fejezet 28 pont harmadik francia bekezdésének második mondatában „a bizottság tagjai a vezetőségi ülésen részt vehetnek.” szöveg érvényét veszti.

16) Tartalmi módosítás, a VI fejezet 28 pont negyedik francia bekezdésének ötödik mondatában „a határozatát el kell helyezni a határozatok tárában.” szöveg érvényét veszti.

16) Tartalmi módosítás, a VI fejezet 28 pont hetedik francia bekezdésének mondatában „a fél, és az évente” szöveg érvényét veszti.

 

14/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 20 igen mellett, az Alapszabály VI. fejezetének 29/a/b pontjai kiegészítésére és módosítására vonatkozó javaslat elfogadását, miszerint:

1) Tartalmi módosítás, VI. fejezetének 29/a pont kilencedik francia bekezdése érvényét veszti.

2) Tartalmi módosítás, VI. fejezetének 29/b pont második francia bekezdése érvényét veszti.

3) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 29/b pont harmadik francia bekezdés mondatában az „utalványozza ”szöveg  után az alábbi szövegrész lép.” az elnök távollétében”

4) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 29/b pont harmadik francia bekezdés mondatában a „beszerzéseket” szöveg  után az alábbi szövegrész lép.”a gazdálkodási szabályzat alapján”

5) Tartalmi módosítás, a VI fejezet 29/b pont negyedik francia bekezdésének mondatában az „ülésről elkészíti a feljegyzést,” szöveg érvényét veszti.

6) Tartalmi módosítás, VI. fejezetének 29/b pont ötödik francia bekezdése érvényét veszti.

7) Formai kiegészítés, VI. fejezetének 29/b pont hatodik francia bekezdése: Ahol az Alapszabályban Tolna Megyei Tűzoltószövetség szerepel, ott Szövetség kifejezést kell megjeleníteni. Így a 29/b pont hatodik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: „- gondoskodik a Szövetség honlapjának működtetéséről, valamint az aktuális információk közzétételéről az elnökkel történt egyeztetésnek megfelelően.”

 

15/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés elfogadta és megszavazta 19 igen és 1 tartózkodás mellett, az Alapszabály VI. fejezetének 29/c pontja kiegészítésére és módosítására vonatkozó javaslat elfogadását, miszerint:

1) Tartalmi módosítás, VI. fejezetének 29/c pont első francia bekezdése érvényét veszti.

2) Tartalmi kiegészítés, a VI. fejezet 29/c pont hatodik francia bekezdés mondatában az „szövetség leltárát ”szöveg után az alábbi szövegrész lép.”a leltározási bizottság bevonásával”

 

16/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 20 igen mellett, az Alapszabály VI. fejezetének 29/e/g pontjai kiegészítésére és módosítására vonatkozó javaslat elfogadását, miszerint:

1) Formai kiegészítés, VI. fejezetének 29/e pont második francia bekezdése: ahol az Alapszabályban Magyar Tűzoltó Szövetség szerepel, ott MTSZ rövidítést kell megjeleníteni. Így a 29/e pont második francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: „Közreműködnek a szervezeti munkában, részt vesznek az MTSZ által kiadott dokumentációk véleményezésében, valamint a küldött taggyűlés elé terjesztett anyagok előkészítésében.”

2) Formai kiegészítés, VI. fejezetének 29/g pont második francia bekezdése: ahol az Alapszabályban Magyar Tűzoltó Szövetség szerepel, ott MTSZ rövidítést kell megjeleníteni. Így a 29/g pont második francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: „Közreműködnek a szervezeti munkában, részt vesznek az MTSZ által kiadott dokumentációk véleményezésében, valamint a küldött taggyűlés elé terjesztett anyagok előkészítésében.”

 

17/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 20 igen mellett, az Alapszabály VII. fejezetének 30-31-32 pontjai kiegészítésére és módosítására vonatkozó javaslat elfogadását, miszerint:

1) Tartalmi módosítás, a VII fejezet 30 pont mondatában az „adott szerve ” szöveg érvényét veszti.

2) Tartalmi módosítás, a VII fejezet 31 pontja érvényét veszti.

3) Tartalmi módosítás, a VII fejezet 32. pont  harmadik mondatában a „vezető szerveiből ” szöveg érvényét veszti.

4) Tartalmi kiegészítés, a VII. fejezet 32. pont első mondatában a „szövetség „ szöveg után az alábbi szövegrész lép.” elnökségéből és tagságából ”

3) Tartalmi módosítás, a VII fejezet 32. pont második francia bekezdésében mondatában „az állam” szöveg érvényét veszti.

 

18/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés elfogadta és megszavazta 19 igen és 1 tartózkodás mellett, az Alapszabály valamennyi kiegészítését és módosítását.

 

19/2013. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 20 igen mellett, hogy a 2013. évi Bátaszék városában megtartandó Szent Flórián Napi ünnepséget, valamint Paks Városában megtartandó megyei összevont tűzoltóversenyt a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együttesen szervezzük meg.

 
 
K.m.f.
 

Gergelics István                                                                                 Hollósi Tibor

      elnök                                                                                                  titkár
 
 
 
 

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: