Jegyzőkönyv
TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG 2015. ÉVI KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATA TOLNA (Kezdete: 2015.2.10. 0:0)
Itt olvasható a Tolna Megyei Tűzoltószövetség 2015. évi első küldöttgyűlésének határozata.

TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG

                                    SZEKSZÁRD                                      

 

Szám: 1-2/2015.

 

A TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATA

 

Tolnán, 2015. január 17.-én megtartott 

Küldöttgyűlés az alábbi határozatot fogadta el:

 

1/2015.  A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 23 igen szavazattal, az ellenőrző bizottság 2014. évi jelentését. Nem szavazat és tartózkodás nem volt.

 

2/2015. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 23 igen szavazattal, hogy a Tolna Megyei Tűzoltószövetség 600. 000. Ft. összegben viselje a költségeit a 2014. évben megtartandó  140 órás tűzoltás-vezetői tanfolyamnak, amennyiben az elindításra kerül. Nem szavazat és tartózkodás nem volt.

 

3/2015. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 23 igen szavazattal, a 2014. évi tevékenységről szóló beszámolót. Nem szavazat és tartózkodás nem volt.

 

4/2015. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 23 igen szavazattal, az Alapszabály I. FEJEZET BEVEZETŐ I/2. fejezetrészének törlését, miszerint: (Nem szavazat és tartózkodás nem volt.)

A törölt fejezetrész szövege:

„A Szövetség ellátja a 2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2. § (1) bekezdésében foglalt közfeladatokat, miszerint:

„A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek és a különböző védekezési rendszerek működésének összehangolásával, az állampolgárok, valamint a polgári védelmi szervezetek, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az állami meteorológiai szolgálat, az állami mentőszolgálat, a vízügyi igazgatási szervek, az egészségügyi államigazgatási szerv, az önkéntesen részt vevő civil szervezetek és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá nem természeti katasztrófa esetén annak okozója és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok (a továbbiakban együtt: katasztrófavédelemben részt vevők) bevonásával, illetve közreműködésével kell biztosítani.”

 

 5/2015. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 23 igen szavazattal, az Alapszabály IV. FEJEZET A SZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE beillesztését, miszerint: (Nem szavazat és tartózkodás nem volt.)

A beillesztett fejezet szövege:

„A SZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE

 

IV/1. A Szövetség önálló jogi személyként működő szervezet – civil, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek szövetsége. A Szövetség hatóköre Tolna megyei, működési területe Tolna megye területe.

IV/2. A Szövetség közfeladatok ellátásában együttműködő és közreműködő, a jelen alapszabályban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgáló közcélú és közhasznú tevékenységet folytató, egyesületi formában működő civil szervezet, mely tevékenységével hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

IV/3. A Szövetség a demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik.

IV/4. A Szövetség tagegyesületein és tagjain keresztül, azok munkájának koordinálásával – az alábbi közfeladatokat látja el együttműködőként, közreműködőként, mint közhasznú tevékenységeket:  

a) tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása;

b) a katasztrófákra való felkészülés;

c) a katasztrófák elleni védekezés és helyreállítás, újjáépítés;

d) a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában következményeinek felszámolásában való részvétel;

e) baleset megelőzési tevékenység;

f) a helyi közrend, a közbiztonság védelme;

g) áldozatvédelmi, kegyeleti tevékenység;

h) közlekedésbiztonsági tevékenység;

i) állat-, környezet-, és természetvédelmi tevékenység;

j) a polgárok és javaik védelme;

k) az állami és önkormányzati vagyon megóvásában való részvétel.

IV/5. A Szövetség az alábbi jogszabályokban meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi tevékenységét:

a) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény2. § (2) bekezdése előírja: „A tűzoltás és műszaki mentés állami feladat.”.

A 4. § r) pontja szerint: „önkéntes tűzoltó egyesület: a székhelye szerinti településen tűzoltási műszaki mentési feladatokban közreműködő egyesület;”

33. §(1) „Az önkéntes tűzoltó egyesület a településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő egyesület, amely alapszabályában ezt tevékenysége céljaként rögzítette.

(2) Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységben való közreműködésére (a továbbiakban: szaktevékenység) e törvényt kell alkalmazni.

r) önkéntes tűzoltó egyesület: a székhelye szerinti településen tűzoltási műszaki mentési feladatokban közreműködő egyesület;

(3) Az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzmegelőzés körében tájékoztathatja a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról, a lakosság részére tűzvédelemmel kapcsolatos más információs tevékenységet végezhet.

(4) Az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység körében

a) az általa észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos tűzoltósághoz vagy az önkormányzati tűzoltósághoz,

b) a hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság helyszínre érkezéséig minden tőle elvárhatót megtesz a tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűz oltására, a sérült vagy egyébként veszélyben lévő személyek részére történő segítségnyújtásra, a balesetek megelőzésére,

c) az eseményt észlelőket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodókat az általános segítségnyújtási kötelezettség körében a segítségnyújtásban való közreműködésre kérheti fel,

d) a hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság helyszínre érkezését követően a tűz oltásában, illetve a műszaki mentésben a tűzoltás vezető intézkedésének megfelelően működik közre.”

b) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvényes módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény1. § (1) bekezdés szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat. A (2) bekezdés szerint minden állampolgárnak és személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.

A 2. § (1)-(2) bekezdése kimondja: (1) „A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek és a különböző védekezési rendszerek működésének összehangolásával, az állampolgárok, valamint a polgári védelmi szervezetek, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az állami meteorológiai szolgálat, az állami mentőszolgálat, a vízügyi igazgatási szervek, az egészségügyi államigazgatási szerv, az önkéntesen részt vevő civil szervezetek és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá nem természeti katasztrófa eseténannak okozója és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok (a továbbiakban együtt: katasztrófavédelemben részt vevők) bevonásával, illetve közreműködésével kell biztosítani.

(2) A katasztrófavédelemben részt vevők biztosítják az állampolgárok tájékoztatásához szükséges információkat, az életet, testi épséget, az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető hatásokról.”

A 18. §(1) bekezdése szerint: „Az önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetek a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok ellátásában a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel kötött megállapodás alapján vesznek részt.”

c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezése szerint a települési önkormányzat feladatai:

13. §(1) „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;”

23. § (4) bekezdés alapján a fővárosi önkormányzat feladata különösen: „13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem;, míg az

(5) bekezdés alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen „18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;”

 

6/2015. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 23 igen szavazattal, az Alapszabály V. FEJEZET A SZÖVETSÉG TAGSÁGA módosítását, miszerint: (Nem szavazat és tartózkodás nem volt.)

A módosított fejezet szövege:

„V/1. A tagsági viszony feltételei:

a) pontja az alábbi mondattal egészül ki:

„Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet küldöttje útján gyakorolja a tagra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. Küldött a szervezet képviseletére jogosult vezető, vagy az általa írásban meghatalmazott személy.”

b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„Új tag felvételéhez a szervezet képviseletére jogosult vezető/ kérelmező magán személy aláírásával ellátott belépési nyilatkozatnak a Szövetség elnökségéhez való benyújtása szükséges. A tagfelvételről a küldöttgyűlés a jelentkezést követően a soros ülésen dönt. A tagsági viszony a kérelem benyújtásának időpontjára visszamenő hatállyal jön létre.”

V/2. A tag jogai:

a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„Jogi személy/szervezet a küldöttje útján, magánszemély személyesen részt vesz a Szövetség által tartandó küldött taggyűléseken, a rendezvényeken.”

Az alábbi f) ponttal egészül ki:

„A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.”

V/4. A tagsági viszony megszűnése:

Az alábbiak szerint módosul:

-          „a) a tag kilépésével;

-          b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;

-          c) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

(2) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

A tagsági jogviszony felmondása

-          (1) Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.

-          (2) A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.”

V. FEJEZET A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

Az alábbi V/5. ponttal egészül ki:

„Az Egyesület bárki által igénybe vehető szolgáltatásai:

-          a Szövetség által szervezett rendezvényeken való részvétel, Tolna Megyei Szent Flórián Nap, Tolna Megyei Összevont Tűzoltóverseny,

-          a tagszervezetek által szervezett rendezvényeken való részvétel, gróf Széchényi Ödön diák tűzoltó verseny, diák tűzoltó tábor, Tűzkakas diák tűzoltó verseny

-          a Szövetség által szervezett, támogatott képzéseken való részvétel

-          tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátáshoz tanácsadás”

 

7/2015. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 23 igen szavazattal, az Alapszabály VI. FEJEZET A SZÖVETSÉG BEVÉTELEI, GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONKEZELÉSE módosítását, miszerint:  (Nem szavazat és tartózkodás nem volt.)

A módosított fejezet szövege:

„VI/6. pont az alábbiak szerint módosul:

„A Szövetség gazdálkodási-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.”

VI/7. pont az alábbiak szerint módosul:

A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.”

VI/9. pont az alábbiak szerint módosul:

„A Szövetség ügyletei számlavezető pénzintézetnél történő lebonyolításához az elnök, az alelnök és egy tag jogosult aláírásra. A bankszámla feletti rendelkezésre a Szövetség elnöke önállóan jogosult.”

A VI/13. A Szövetség ügyvitele és a nyilvánosság biztosítása: 

A VI/13. pont az alábbi a) ponttal egészül ki:

„A Szövetség küldött taggyűléséről készült jegyzőkönyveket és az elnökségi ülésekről készült jegyzőkönyveket erre a célra rendszeresített gyűjtőben kell elhelyezni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntések hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha lehetséges személyét. A jegyzőkönyvekbe kérésére bármely tag betekinthet. A betekintés előzetes egyeztetés alapján a Szövetség irodájában biztosított, a betekintést írásban a Szövetség elnökétől, alelnökétől vagy titkárától kell kérni.”

A VI/13. pont az alábbi b) ponttal egészül ki:

„A küldött taggyűlés, az elnökség, az elnök és az ellenőrző bizottság által hozott határozatokat tételes szöveggel, határozat számával és a szavazati arányok megjelenítésével, a „határozatok tára” nyilvántartásba is el kell helyezni. A határozatok tárába bármely tag beletekinthet, a határozatról másolatot kérhet. A betekintés, vagy másolat kérés a Szövetség irodájában biztosított, a betekintést írásban a Szövetség elnökétől, alelnökétől, vagy titkárától kell kérni.”

A VI/13. pont alábbi d) pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Szövetség által szervezett versenyek, vetélkedők, tanfolyamok és pályázat kiírását - a kiírás alapján részvételi feltételeknek megfelelő - tagoknak megküldi, a részvételi korlátozással nem érintett esetekben internetes honlapján is közzéteszi.”

 

8/2015. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 23 igen szavazattal, az Alapszabály VIII. FEJEZET A SZÖVETSÉG SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI módosítását, miszerint: (Nem szavazat és tartózkodás nem volt.)

A módosított fejezet szövege:

„VIII. FEJEZET A SZÖVETSÉG SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI

Az alábbi VIII/3. ponttal egészül ki:

„A határozatképes küldött taggyűlés (50%+1fő) jóváhagyja a Szövetség éves beszámolóját nyílt szavazással a küldött taggyűlés megtartásának napján a napirendnek megfelelően.”

A VIII/5. pont az alábbi mondattal egészül ki:

„Erre a meghívóban fel kell hívni a tag figyelmét.”

A VIII/7. pont az alábbiak szerint módosul:

„A küldött taggyűlést a Szövetség elnöke - távollétében az alelnök - vezeti. Arról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a küldött taggyűlés helyét, időpontját, a résztvevők és távolmaradók névsorát a jelenléti íven mellékelve, a küldött taggyűlés elfogadott napirendjét, annak előadóját, a szavazás eredményét a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve ha lehetséges feltüntetni a határozatot támogatók és ellenzők nevét, és a határozattal elfogadott döntéseket.”

A VIII/9. pont alábbi c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„Megvitatja, elbírálja a küldött taggyűléshez címzett beadványokat. Dönt a tagfelvételről és a tagság megszűnéséről.”

A VIII/9. pont alábbi e) pontja az alábbiak szerint módosul:

„Fegyelmi ügyekben elbírálja a beérkezett fellebbezéseket. A kizárásról titkosan, írásbeli szavazással dönt.”

A VIII/10. pont az alábbi b) ponttal egészül ki:

b) A elnökség alap létszáma: 7 fő”

A VIII/10. pont az alábbi c) ponttal egészül ki:

„Tagjai: elnök, valamint négy alelnök, (önkéntesek - létesítményiek - önkormányzatiak és a vállalkozók képviselője, az első három alelnök küldött is a Magyar Tűzoltó Szövetség tagozatába), titkár és az örökös tiszteletbeli elnök.”

A VIII/11. pont az alábbiak szerint módosul:

„A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét nem korlátozták a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták.

(2) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül.

(3) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

(5) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.”

A VIII/14. pont az alábbiak szerint módosul:

„Az elnökségi ülésekről a titkárnak jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell az ülés időpontját, tárgyát, a jelenlévők számát, a hozzászólásokat, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve ha lehetséges feltüntetni a határozatot támogatók és ellenzők nevét. és a hozott határozat szövegét. Az elnökség határozatát a határozathozataltól számított 8 napon belül írásban közli az érintettekkel. A jegyzőkönyvet legalább 10 évig meg kell őrizni. Az elnökségi határozatokat a Szövetség internetes honlapján is meg kell jelentetni.”

VIII. FEJEZET A SZÖVETSÉG SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI

Az alábbi VIII/19. ponttal egészül ki:

Az elnök, a négy alelnök, a titkár, az örökös tiszteletbeli elnök szavazati joggal rendelkezik.”

VIII/21/1. A Szövetség elnöke:

VIII/21/1. pont alábbi b) pontja az alábbiak szerint módosul:

Általános jogkörrel képviseli az egyesületet.”

A VIII/21/1. pont az alábbi k) ponttal egészül ki:

„ Kiállítja az iratokba történő betekintési engedélyt a kérelem benyújtását követő 15 napon belül.”

A VIII/21/1. pont az alábbi j) ponttal egészül ki:

„ A Szövetség közhasznú szolgáltatásával kapcsolatos információkat, beszámolókat, határozatokat a titkár útján közzéteszi a Szövetség honlapján.(www.tmtuzoltoszov.hu)”

VIII. FEJEZET A SZÖVETSÉG SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI

Az alábbi VIII/21/2. ponttal egészül ki:

„ A Szövetség alelnökei (tagozatvezetők):

a)      Tevékenységüket társadalmi feladatként látják el

b)     Főbb feladataik: helyettesítik a Szövetség elnökét, akadályoztatása esetén írásbeli meghatalmazással, az alelnökök közül valamelyiküket felhatalmazhatja helyettesítésre. A meghatalmazásban a helyettesítés tartamát, módját és idejét pontosan rögzíteni kell, közreműködnek a szervezeti munkában, részt vesznek a küldött taggyűlés elé terjesztett anyagok elkészítésében, elvégzik az elnökség, illetve az elnök által reájuk bízott munkát.”

VIII/21/4. A Szövetség titkára:

VIII/21/4. pont az alábbi c) ponttal egészül ki:

„ Felfekteti a küldött taggyűlés jelenléti ívét, vezeti a küldött taggyűlés jegyzőkönyvét, rögzíti a döntések tartalmát, illetőleg az azzal kapcsolatos határozatokat, melyben feltünteti a szavazati arányokat (igen, nem, tartózkodott szavazatok száma), valamint lehetőség szerint feljegyzi a támogató és ellenző személyek neveit.”

VIII/21/4. pont az alábbi d) ponttal egészül ki:

„ A hozott döntésekről szóló határozatokat 30 napon belül közzéteszi a Szövetség honlapján.(www.tmtuzoltoszov.hu)”

VIII/21/5. Adminisztrátori feladatokat ellátó megbízott:

VIII/21/5. az alábbi e) ponttal egészül ki:

„Az elnökhöz benyújtott irat-betekintési engedély alapján - egyeztetést követően - biztosítja az iratokba történő betekintést.”

 

 9/2015. A TMTSZ elnökének indítványa alapján: A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta 23 igen szavazattal, az Alapszabály IX. FEJEZET A SZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYI SZABÁLYOK módosítását, miszerint: (Nem szavazat és tartózkodás nem volt.)

A módosított fejezet szövege:

A SZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYI SZABÁLYOK

 

IX/1. A küldött taggyűlés valamint az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

IX/2.  Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

IX/3. Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:

a) a küldött taggyűlés, illetve az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a Szövetség döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a Szövetség e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

IX/4. A Szövetség megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

IX/5. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.”

A törlendő fejezetrész szövege:

IX/6. Ha a Szövetség éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is köt


Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: