Jegyzőkönyv
A TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG 2009. ÉVI KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATA TOLNA (Kezdete: 2009.4.14. 0:0)
Itt olvasható a Tolnán 2009. március 07.-én megtartott Küldöttgyűlés határozata.

TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG
SZEKSZÁRD

Szám: 4/2/2009.

A TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATA

Tolnán a 2009 .március 07.-én megtartott
Küldöttgyűlés az alábbi határozatot fogadta el:

1/2009. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta, a 2008. évi tevékenységről szóló beszámolót.

2/2009. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta, a 2008. évi tevékenységről szóló beszámolót.

3/2009. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta, a 2009. évi munkatervet.

4/2009. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta, a 2009. évi gazdálkodási javaslatot.

5/2009. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta, hogy a Tolna Megyei Bíróság a PK. 60.058/1991/4. számú végzésével a 445. sorszám alatt 1991. június 10. napján nyilvántartásba vett - a többször módosított - Tolna Megyei Tűzoltószövetség Alapszabályának rendelkezései alábbiakban felsoroltak szerint kiegészüljenek, valamint egyes rendelkezései helyébe az alábbiak lépjenek, ezzel a Küldöttgyűlés a Tolna Megyei Tűzoltószövetség 1991. április 27-én megtartott alakuló ülése által elfogadott Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapszabály bevezetőjében szereplő első két mondat helyébe az alábbi szövegrész lép:
A tűzoltó szövetség Tolna Megye tűzvédelme és katasztrófavédelme érdekében tevékenykedő jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek önkéntes társulása révén létrehozott társadalmi szervezet, amely a mindenkori érvényben lévő tűz- és katasztrófavédelmi és más kapcsolódó jogszabályok és azok végrehajtására kiadott rendelkezésekben megfogalmazottak szerint, a rendelkezésre álló, személyi és tárgyi feltételek függvényében képviseli tagságának érdekeit, oly módon, hogy - tagságának egyetértésével - elsődleges célként és feladatként jelöli meg a tűz elleni védekezést, a műszaki mentést, valamint a katasztrófa elhárítást és az ezekhez kapcsolódó megelőző feladatok végrehajtásának elősegítését.
A szövetség a hatályos jogszabályokat figyelembe véve segíti a tűz- és katasztrófavédelmi érdekek érvényre juttatását.

2.) Az Alapszabály bevezetője a negyedik mondatát követően alábbi szöveggel egészül ki:
A szövetség a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26. § (c.) bekezdés 15. pontja alapján közhasznú tevékenységet folytat, így különösen:
1. Önkéntes tűzoltás, katasztrófa elhárítás és ezekkel összefüggő mentés területén, segíti az e területeken tevékenykedő szervezetek munkáját.
2. A szövetség nyilvántartott tagsággal rendelkezik, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból,illetőleg azokat igénybe vegye.
3. Vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott feladatellátásra fordítja. Tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatait internetes honlapján nyilvánosságra hozza.
3.) Az Alapszabály II. fejezet 6. pont a.), b.), c.), d.), e.), f.), g.) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:
a.) A tűzvédelem és a katasztrófavédelem érdekében tevékenykedő tagsága érdekeinek védelme és képviselete.
b.) A tűzvédelmet, katasztrófavédelmet érintő jogszabályok kidolgozásában - felkérés esetén - részvétel, véleményezés, a végrehajtás elemzése, felülvizsgálat, módosítás és hatályon kívül helyezésre vonatkozó javaslattétel.
c.) A tűzesetek megelőzésével, oltásával, a műszaki mentéssel, katasztrófa- elhárítással és az ezekkel összefüggő személyi és tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos szakmai véleményezés, javaslattétel.
d.) A tűzvédelemmel, katasztrófavédelemmel kapcsolatos célkitűzések, feladatok, széleskörű tudatosítása, azok végrehajtása érdekében történő mozgósítás, a tűzvédelmi, katasztrófavédelemi felvilágosítással összefüggő tevékenység koordinálása.
e.) Kapcsolatfelvétel és tartás más országok olyan szervezeteivel, amelyek hasonló módon fogalmazták meg a tűzvédelmi, katasztrófavédelemi védekezés feladatrendszerét, valamint azon hazai szervezetekkel, amelyek magukénak érzik a tűzvédelmi, katasztrófavédelemi érdekek érvényre juttatását.
f.) Szakmai képzés, továbbképzés - igény szerinti - segítése, szakkönyvek, egyéb szakanyagok készíttetése, forgalmazása.
g.) A tűzvédelemmel, katasztrófavédelemmel összefüggő és annak fejlesztését segítő szolgáltatások összehangolása, a vállalkozások koordinálása, az ilyen tevékenység végzésének véleményezése.
4.) Az Alapszabály II. fejezet 7. pont a.), valamint a g.) és i.) alpontjai helyébe az alábbi mondatok lépnek:
a.) A tűzvédelem, katasztrófavédelem területén Tolna Megyében tevékenykedő szervezetek, jogi és magánszemélyek körének felmérése.
g.)Szakmai képzést, továbbképzést elősegítő tanfolyamok, a tűzvédelmi, katasztrófavédelemi ismeretek bővítését célzó konferenciák, ankétok, versenyek és egyéb rendezvények lebonyolításába közreműködés. A tagok igényeinek megfelelően az ismeretek bővítésére, oktatások, szemináriumok szervezése.
i.) Tagjainak a tagsággal és a tűzvédelmi, katasztrófavédelemi feladatok ellátásával összefüggő ügyekben jogi tanácsadás, bíróság előtti jogi képviselet.
5.) Az Alapszabály IV. fejezet 12-es . és 16.-os pontja helyébe az alábbi mondatok lépnek:
12. A szövetség bevételét képezik a tagdíjak, a pártoló tagok által felajánlott alapítványok, a működés során végzett munkából, szolgáltatásokból és egyéb tevékenységből származó bevételek, a rendezvények bevételei, a számára adott állami támogatás, valamint a pályázati források.
16. A szövetség minden év első vezetőségi ülésére, de legkésőbb március 31.-ig elkészíti az előző év mérlegét, illetőleg az elmúlt évi tevékenységről szóló beszámolót, valamint a tárgyév költségvetését, munkatervét és közhasznúsági jelentését, amelyet a küldöttgyűlés fogad el.
6.) Az Alapszabály IV. fejezet 16.-os pontját követően a fejezet az alábbi pontokkal egészül ki:
17. A szövetségnek évente az éves beszámolóval együtt közhasznúsági jelentést is készítenie kell. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a./ a számviteli beszámolót,
b./ a költségvetési támogatás felhasználását,
c./ a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d./ a cél szerinti juttatások kimutatását,
e./ központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
f./ közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
g./ közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót.
18. A szövetség nevében kötelezettség vállalásra az elnök és az alelnök jogosult. A szövetség egyéb tisztségviselői, illetve más tagjai kizárólag a küldöttgyűlés külön felhatalmazása alapján jogosultak a szövetség nevében kötelezettség vállalásra.
19. A szövetség ügyletei számlavezető pénzintézetnél történő lebonyolításához az elnök, az alelnök és egy tag jogosult aláírásra. Az ügyletek lebonyolításához a három meghatározott személy közül legalább kettőnek az aláírása szükséges. Az egyéb utalványozási jogosultságokat a szövetség elnöke, távollétében vagy akadályozottsága esetén az alelnök gyakorolja.
7.) Az Alapszabály IV. fejezet 20.-as pontját követően a fejezet az alábbi ponttal egészül ki:
21. A szövetség ügyvitele és a nyilvánosság biztosítása:
a.) A szövetség küldöttgyűléséről készült jegyzőkönyveket és a vezetőségi ülésekről készült feljegyzéseket erre a célra rendszeresített gyűjtőben kell elhelyezni. A jegyzőkönyvekbe és feljegyzésekbe kérésére bármely tag betekinthet. A betekintés előzetes egyeztetés alapján a szövetség irodájában biztosított, a betekintést a szövetség elnökétől, alelnökétől vagy titkárától kell kérni.
b.) A küldöttgyűlés, a vezetőség, az elnök és az ellenőrző bizottság által hozott határozatokat tételes szöveggel, határozat számával és a szavazati arányok megjelenítésével, a „határozatok tára” nyilvántartásba is el kell helyezni. A határozatok tárába bármely tag beletekinthet, a határozatról másolatot kérhet. A betekintés, vagy másolat kérés a szövetség irodájában biztosított, a betekintést a szövetség elnökétől, alelnökétől, vagy titkárától kell kérni. A határozatokat az e pontban meghatározott tartalommal el kell helyezni a szövetség internetes honlapján is.
c.) A szövetség munka és gazdálkodási tervét, tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolóit, közhasznúsági jelentését a szövetség internetes honlapján meg kell jelentetni.
d.) A szövetség a bárki által igénybe vehető szolgáltatásairól – annak módjáról és mértékéről szóló küldöttgyűlési döntést évente, az éves küldöttgyűlést követő 30 napon belül a szövetség internetes honlapján közzéteszi. A szövetség által szervezett versenyek, vetélkedők, tanfolyamok és pályázat kiírását – a kiírás alapján részvételi feltételeknek megfelelő - tagoknak szövetség internetes honlapján közzéteszi, a részvételi korlátozással nem érintett esetekben internetes honlapján is közzéteszi.
8.) Az Alapszabály V. fejezet 18.-19.-20.-as pontjainak sorszámozása 22.-23. 24.-esre változik.
9.) Az Alapszabály VI. fejezet 22.-es pont b) alpontja, valamint az f) alpont mondatát követő első és második francia bekezdés helyébe az alábbi mondatok lépnek:
b.) A küldöttgyűlést a vezetőség hívja össze. Annak időpontjáról és napirendjéről a megtartása előtt legalább 10 nappal a küldöttgyűlés valamennyi meghívottját elektronikus úton meghívóval értesíteni kell. Amennyiben a küldöttgyűlésre írásos anyag készül, azt a meghívóval együtt valamennyi tagnak meg kell küldeni véleményezésre elektronikus úton. Írásban kell elkészíteni a szövetség költségvetését, az éves munkáról szóló beszámolóját, a munkatervét, közhasznúsági jelentését, valamennyi személyi kérdésben a döntést igénylő anyagot, valamint az alapszabály módosításának javaslatát, illetve a szövetség munkáját alapvetően befolyásoló dokumentumokat.
f.)
- a megalakuláskor egy évre, majd pedig ötévenként titkos szavazással megválasztja - a küldöttgyűlés által választott jelölőbizottság és szavazatszámláló bizottság közreműködésével - a tisztségviselőket: az elnököt, a két alelnököt, a két vezetőségi tagot, a gazdasági ügyintézőt, az ellenőrző bizottságot és a titkárt.
- jóváhagyja a szövetség alapszabályát, annak módosításait, a munkatervet, a költségvetést, a vagyonmérleget, valamint a vezetőség éves munkájáról szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést, valamint felhatalmazást ad a vezetőségnek, hogy az éves költségvetést – amennyiben szükséges – saját hatáskörében módosítsa.
10.) Az Alapszabály VI. fejezet 23.-as pont a) alpontja az alábbi mondattal egészül ki:
Nem lehet a szövetség elnöke, alelnöke, titkára és vezetőségi tagja, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben – legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tisztségbetöltési tilalom a megszűnést követő két évig áll fenn. A szövetség elnöke, alelnöke, titkára és vezetőségi tagjai, illetve e tisztségekre jelöltek a tisztségbetöltést kizáró okok és összeférhetetlenség fenn nem állásáról magánokiratban nyilatkozni kötelesek. A tisztségviselők és az erre jelöltek kötelesek a szövetségnél bejelenteni, ha más közhasznú szervezetnél vezető tisztséget is betöltenek.
11.) Az Alapszabály VI. fejezet 23.-as. pont c.) és d.) alpontjai, valamint a g) alpont második és negyedik franciabekezdésében lévő mondat az alábbiak szerint módosul:

c.) A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazat egyenlőség esetén az elnök dönt. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
d.) A vezetőségi ülésekről a titkárnak feljegyzést kell készíteni, amelyben rögzíteni kell az ülés időpontját, tárgyát, a jelenlévők számát, a hozzászólásokat és a hozott határozat szövegét. A vezetőség határozatát a határozathozataltól számított 8 napon belül írásban közli az érintettekkel. A feljegyzést legalább 10 évig meg kell őrizni. A vezetőségi határozatokat rögzíteni kell a határozatok tárában, és a szövetség internetes honlapján is meg kell jelentetni.
- elkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti a beszámolókat és a közhasznúsági jelentést,
- dönt a tagfelvétel és törlések ügyében és erről beszámol a küldöttgyűlésnek, a hozott határozatát, annak meghozatalát követő 8 napon belül írásban közli az érintettekkel.
12.) Az Alapszabály VI. fejezet 24.-es. pont első francia bekezdésében lévő mondatot követően a fejezet 24.-es pontja az alábbi három francia bekezdés szerinti mondatokkal egészül ki:
- a bizottság vezetője, tagjai vezetőségi tagok nem lehetnek, valamint nem lehet az ellenőrző bizottságának vezetője és tagja, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben – legalább egy évig –vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tisztségbetöltési tilalom a megszűnést követő két évig áll fenn. Az ellenőrző bizottság vezetője és tagjai, illetve e tisztségre jelöltek a tisztségbetöltést kizáró okok, és összeférhetetlenség fenn nem állásáról magánokiratban nyilatkozni kötelesek. A bizottság vezetője és tagjai kötelesek a szövetségnél bejelenteni, ha más közhasznú szervezetnél tisztséget töltenek be.
- az ellenőrző bizottság az ügyrendjét maga készíti el, azt a küldöttgyűlés hagyja jóvá. Az ellenőrző bizottság köteles beszámolni a küldöttgyűlésnek. Az ellenőrző bizottság vezetője a vezetőségi ülések állandó meghívottja, a bizottság tagjai a vezetőségi ülésen részt vehetnek. A bizottság üléseit a bizottság vezetője hívja össze és vezeti, a bizottság tagjai e minőségben személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. Az ellenőrző bizottság ülését össze kell hívni szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal. A bizottság összehívását a bizottság bármely tagja kezdeményezheti az ok és cél megjelölésével. A bizottság ülését a bizottság vezetője hívja össze elektronikus meghívó kiküldésével, az ülést megelőző 15 nappal korábban. A meghívóban közölni kell az ülés tervezett helyét, időpontját és napirendi pontjait, amennyiben előzetes írásos anyag készült azt a meghívóhoz csatolni kell.
- az ellenőrző bizottság ülése akkor határozatképes, ha az ülésen a bizottság legalább két tagja jelen van. A bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az ellenőrző bizottság üléséről a bizottság vezetője feljegyzést készít, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlevő tagok megnevezését, az ülés tárgyát és napirendi pontjait. Az egyes hozzászólások rövid, tömör tartalmát, a bizottság által hozott határozatot tételes szöveggel és a határozat számát. A bizottság által hozott határozatot 8 napon belül meg kell küldeni elektronikus úton is a szövetség vezetőségének. Az ellenőrző bizottság üléséről készült feljegyzést legalább 10 évig meg kell őrizni, a határozatát el kell helyezni a határozatok tárában.
13.) Az Alapszabály VI. fejezet 21.-22.-23.-24.-25.-ös pontjainak sorszámozása 25.-26- 27. -28.- 29.-esre változik.

14.) Az Alapszabály VII. fejezet 26.-27.-28.-29-es pontjainak sorszámozása 30.-31- 32. -33-asra változik.

6/2009. A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta és megszavazta, az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét, miszerint:
1. §

(1) Az Ellenőrző Bizottság 3 tagú, a Ellenőrző Bizottság vezetőjéből és két tagból áll.
(2) Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van.
(3) Az Ellenőrző Bizottság tagjai az üléseken személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye.
(4) Az Ellenőrző Bizottság a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

2. §

(1) Az Ellenőrző Bizottság az üléseit évente egy alkalommal tartja (rendes ülés).
(2) Ha az Ellenőrző Bizottság bármely tagja, vagy a Küldöttgyűlés, illetőleg a Szövetség vezetősége kéri az Ellenőrző Bizottság köteles ülést (rendkívüli ülés) tartani és megtárgyalni a kezdeményező által javasolt napirendi pontot.
(3) Az Ellenőrző Bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag hívja össze és gondoskodik az ülésvezetésről.

3. §

(1) Az Ellenőrző Bizottság napirendi javaslatát – a Küldöttgyűlés, illetőleg a Szövetség vezetőségének, az Ellenőrző Bizottsági tagok javaslatát is figyelembe véve az elnök állapítja meg és azt a meghívóval – az ülés előtt legalább 15 nappal – kiküldi elektronikus úton az Ellenőrző Bizottság tagjainak és az ülésre meghívottaknak. A meghívóhoz csatolni kell elektronikus úton az írásos előterjesztéseket is.

(2) Az Ellenőrző Bizottság ülésére meg kell hívni a Szövetség elnökét, és gazdasági ügyintézőjét.
4. §
(1) Az Ellenőrző Bizottság
a) a Szövetség működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat, a Szövetség irataiba betekinthet;
b) felhívhatja a Szövetség vezetőségét és tagjait, hogy az a jogszabályoknak, az alapszabálynak vagy más szabályzatnak megfelelően járjanak el;
c) indítványozhatja a Szövetség vezetőségi tagjainak a visszahívását, felelősségre vonását, továbbá a Küldöttgyűlés összehívását;
d) összehívhatja a Küldöttgyűlést, ha a Szövetség vezetőségének arra felhatalmazott tagjai nem tesznek eleget erre vonatkozó kötelességüknek;
e) a Szövetség jogszabályba ütköző, vagy a Szövetség érdekeit súlyosan sértő működése esetén haladéktalanul összehívja a Szövetség vezetőségét, valamint a Küldöttgyűlést;
f) a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján véleményt nyilvánít a Küldöttgyűlés részére a Szövetség gazdálkodásáról; e nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható;
g) javaslatot tesz a Küldöttgyűlésnek a Szövetség vezetőségének tisztségviselői díjazásának megállapítására;
h) büntető feljelentést tehet a Szövetség vezetőségének tisztségviselői ellen.

(2) Az Ellenőrző Bizottság a Szövetség vezetőségének tisztségviselőitől, a Küldöttgyűlés tagjaitól, a Szövetség tevékenységéről felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás megadása nem tagadható meg. Az indokolatlanul késedelmes tájékoztatásból eredő kárért az érintett felel.

5. §

(1) Az Ellenőrző Bizottság évente beszámol a Küldöttgyűlésnek a tevékenységéről.
(2) Az Ellenőrző Bizottság évente egyszer megtárgyalja a Szövetség beszámolóját a tevékenységéről.
6. §

(1) Az Ellenőrző Bizottság határozatait vita után az ülés vezetője mondja ki, amelyet az ellenőrző Bizottság többségi szavazással fogad el.
(2) Az Ellenőrző Bizottság határozatait a Bizottság vezetője, akadályoztatása esetén az általa megbízott tag írja alá és gondoskodik az érintettekhez való eljuttatásáról.
(3) Az Ellenőrző Bizottság vezetője figyelemmel kíséri a határozatai végrehajtását.
(4) Az Ellenőrző Bizottság vezetője gondoskodik a határozatok nyilvántartásáról.

7. §

A Küldöttgyűlésen és a Szövetség vezetőségi ülésein az Ellenőrző Bizottság vezetője, illetőleg az általa kijelölt tagok vesznek részt.

7/2009. A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta és megszavazta , hogy a Jelölő Bizottság Elnöke Bán Attila Úr , tagjai pedig Baros Gábor és Péter András Urak legyenek a 2010. évi választásokkal kapcsolatosan.


                                                                                    K.m.f.

Gergelics István elnök sk.                                                                                     Hollósi Tibor  titkár sk.

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: