Jegyzőkönyv
A TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG 2010. ÉVI KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATA TOLNA (Kezdete: 2010.3.14. 8:0)
Itt olvasható a Tolnán 2010. március 06.-án megtartott Küldöttgyűlés határozata.
TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG
SZEKSZÁRD

Szám: 10-2/2010.

A TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATA

Tolnán a 2010 .március 06.-án megtartott
Küldöttgyűlés az alábbi határozatot fogadta el:

1/2010. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta, a 2009. évi tevékenységről szóló beszámolót.

2/2010. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta, a 2009. évi közhasznúsági jelentést.

3/2010. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta, a 2010. évi munkatervet.

4/2010. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta, a 2010. évi költségvetési javaslatot.

5/2010. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta, hogy a Tolna Megyei Bíróság a PK. 60.058/1991/4. számú végzésével a 445. sorszám alatt 1991. június 10. napján nyilvántartásba vett - a többször módosított - Tolna Megyei Tűzoltószövetség Alapszabályának rendelkezései alábbiakban felsoroltak szerint kiegészüljenek, valamint egyes rendelkezései helyébe az alábbiak lépjenek, ezzel a Küldöttgyűlés a Tolna Megyei Tűzoltószövetség 1991. április 27-én megtartott alakuló ülése által elfogadott Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapszabály VI. Fejezet 26. f.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

f.) Az érvényben lévő rendelkezések, valamint az alapszabály keretei között a küldöttgyűlés határozatot hoz, illetve dönt a szövetséget érintő fontosabb ügyekben, így különösen kizárólagos jogkörben:
- a meglakuláskor egy évre, majd pedig ötévenként titkos szavazással megválasztja - a küldöttgyűlés által választott jelölőbizottság és szavazatszámláló bizottság közreműködésével - a tisztségviselőket: az elnököt, a két alelnököt, a vezetőségi tagot, a gazdasági ügyintézőt, az ellenőrző bizottságot és a titkárt.

2.) Az Alapszabály VI. Fejezet 27. a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A szövetség ügyeit két küldöttgyűlés közötti időszakban intézi, esetenként átruházott jogkörben a küldöttgyűlés nevében jár el.
A vezetőség létszáma: 7 fő
Tagjai: örökös tiszteletbeli elnök, elnök, két alelnök, vezetőségi tag, gazdasági ügyintéző, titkár.
A vezetőség tagja - az örökös tiszteletbeli elnökön kívül - az a személy lehet, aki ezen Alapszabály III. fejezet 8.a) pontjában jelölt szervezet tagja, vagy magán személyként tag.
Nem lehet a szövetség elnöke, alelnöke, titkára és vezetőségi tagja, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben – legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tisztségbetöltési tilalom a megszűnést követő két évig áll fenn. A szövetség elnöke, alelnöke, titkára és vezetőségi tagjai, illetve e tisztségekre jelöltek a tisztségbetöltést kizáró okok és összeférhetetlenség fenn nem állásáról magánokiratban nyilatkozni kötelesek. A tisztségviselők és az erre jelöltek kötelesek a szövetségnél bejelenteni, ha más közhasznú szervezetnél vezető tisztséget is betöltenek.
3.) Az Alapszabály VI. Fejezet 27. i.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az elnök, a két alelnök, a vezetőségi tag, a gazdasági ügyintéző, a titkár, az örökös tiszteletbeli elnök szavazati joggal rendelkezik.

4.) Az Alapszabály VI. Fejezet 29./d. pont a) alpontja az alábbiakra módosul:.

a.) a. Vezetőségi tag:
5.) Az Alapszabály VI. Fejezet 29./d. pont b) alpontja érvényét veszti.

6/2010. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta, hogy Horváth Sándor és Sátor Géza is képviselje a Szövetséget küldöttként az MTSZ küldöttgyűlésén.

7/2010. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta harminchárom igen és két tartózkodás mellet, hogy Szendi József és Berkes Béla lássa el az új tisztségviselők megválasztásával kapcsolatos ellenőri feladatokat.

8) A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta, hogy az Alapszabály – ezen határozat 5. pontjában hozott - módosításra vonatkozó határozatát hatályon kívül helyezi.

9/2010. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta és megszavazta, hogy a Tolna Megyei Bíróság a PK. 60.058/1991/4. számú végzésével a 445. sorszám alatt 1991. június 10. napján nyilvántartásba vett - a többször módosított - Tolna Megyei Tűzoltószövetség Alapszabályának rendelkezései alábbiakban felsoroltak szerint kiegészüljenek, valamint egyes rendelkezései helyébe az alábbiak lépjenek, ezzel a Küldöttgyűlés a Tolna Megyei Tűzoltószövetség 1991. április 27-én megtartott alakuló ülése által elfogadott Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1) Az Alapszabály VI. Fejezet 26. f.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

f.) Az érvényben lévő rendelkezések, valamint az alapszabály keretei között a küldöttgyűlés határozatot hoz, illetve dönt a szövetséget érintő fontosabb ügyekben, így különösen kizárólagos jogkörben:
- a meglakuláskor egy évre, majd pedig ötévenként titkos szavazással megválasztja - a küldöttgyűlés által választott jelölőbizottság és szavazatszámláló bizottság közreműködésével - a tisztségviselőket: az elnököt, a két alelnököt, a vezetőségi tagot, a gazdasági ügyintézőt, az ellenőrző bizottságot és a titkárt.

2) Az Alapszabály VI. Fejezet 27. a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A szövetség ügyeit két küldöttgyűlés közötti időszakban intézi, esetenként átruházott jogkörben a küldöttgyűlés nevében jár el.
A vezetőség létszáma: 7 fő + az örökös tiszteletbeli elnök
Tagjai: örökös tiszteletbeli elnök, elnök, két alelnök, 2 fő vezetőségi tag, gazdasági ügyintéző, titkár.
A vezetőség tagja - az örökös tiszteletbeli elnökön kívül - az a személy lehet, aki ezen Alapszabály III. fejezet 8.a) pontjában jelölt szervezet tagja, vagy magán személyként tag.
Nem lehet a szövetség elnöke, alelnöke, titkára és vezetőségi tagja, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben – legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tisztségbetöltési tilalom a megszűnést követő két évig áll fenn. A szövetség elnöke, alelnöke, titkára és vezetőségi tagjai, illetve e tisztségekre jelöltek a tisztségbetöltést kizáró okok és összeférhetetlenség fenn nem állásáról magánokiratban nyilatkozni kötelesek. A tisztségviselők és az erre jelöltek kötelesek a szövetségnél bejelenteni, ha más közhasznú szervezetnél vezető tisztséget is betöltenek.
3) Az Alapszabály VI. Fejezet 27. i.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az elnök, a két alelnök, a két vezetőségi tag, a gazdasági ügyintéző, a titkár, az örökös tiszteletbeli elnök szavazati joggal rendelkezik.

4) Az Alapszabály VI. Fejezet 29./d. pont a) alpontja az alábbiakra módosul:.

b.) a. Vezetőségi tag:
5) Az Alapszabály VI. Fejezet 29./d. pont b) alpontja érvényét veszti.

10/2010. A Küldöttgyűlés elfogadta és megszavazta, hogy a vezetőség és az ellenőrző bizottság tisztségeit az alábbi személyek töltsék be a következő ciklusban:
Vezetőség:
Gergelics István elnök
Huszár Tibor alelnök
Szabó Jenő alelnök
Hollósi Tibor titkár
Ellerné Tóth Judit gazdasági vezető
Bőhm Péter vezetőségi tag
Kiefaber Gábor vezetőségi tag
Ellenőrző bizottság:
Szendi József elnök
Pfeffer József tag
Karaszi Péter tag
                                                                                     K.m.f.

Gergelics István                                                                                                                Hollósi Tibor
      Elnök sk.                                                                                                                            titkár sk.

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: