Tervezetek
A TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG 2010. ÉVI MUNKATERVE (Kezdete: 2011.3.14. 0:0)
Itt olvasható a Tolna Megyei Tűzoltószövetség 2010. évi munkaterve, melyet a Küldöttgyűlés 2010. március 06.-i ülésén elfogadott.
TOLNA MEGYEI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG
SZEKSZÁRD

MUNKATERV

A Tolna Megyei Tűzoltószövetség részére 2010. évre

A Tolna Megyei Tűzoltószövetség a mindenkori érvényben lévő tűzvédelmi és más kapcsolódó jogszabályok és azok végrehajtására kiadott rendelkezésekben megfogalmazottak szerint, a rendelkezésre álló, személyi és tárgyi feltételek függvényében képviseli tagságának érdekeit, oly módon, hogy - tagságának egyetértésével - elsődleges célként és feladatként jelöli meg a tűz elleni védekezést, a műszaki mentést és az ezekhez kapcsolódó megelőző feladatok végrehajtásának elősegítését. A szövetség a hatályos jogszabályokat figyelembe véve segíti a tűz- és katasztrófavédelmi érdekek érvényre juttatását.
A Tolna Megyei Tűzoltószövetség közhasznú tevékenységet folytat, így különösen célkitűzéseihez tartozik, hogy:
1. Önkéntes tűzoltás, katasztrófa elhárítás és ezekkel összefüggő mentés területén, segíti az e területeken tevékenykedő szervezetek munkáját.
2. A szövetség nyilvántartott tagsággal rendelkezik, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból, illetőleg azokat igénybe vegye.
3. Vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott feladatellátásra fordítja. Tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatait internetes honlapján is nyilvánosságra hozza.
A fentiek figyelembevételével fő feladataink:

- A pályázati források függvényében folytatnunk kell a tűzoltók tanfolyami képzését, lehetőségek alapján a képzéseket ki kell bővítenünk egészségügyi tanfolyamokkal.
- Kiemelt figyelmet kell fordítanunk az „Önkéntes Tűzoltó Egyesületekről” szóló törvény és végrehajtási rendelkezéseinek érvényesítésére, segítenünk kell az Egyesületeket az új rendelkezések érvényre juttatásában.
- Minden lehetőséget ki kell használnunk a pályázatok tekintetében, segítenünk kell a Tagszervezeteink pályázati tevékenységét.
- Ki kell használnunk a Közhasznú jogállással összefüggő előnyeinket.
- Fel kell újítanunk a Main-Taubergi Tűzoltószövetséggel meglévő kapcsolatainkat.
- Működtetnünk és hatékonyabbá kell tennünk a személyes és az elektronikus kommunikációs rendszert a Tolna Megyei Tűzoltószövetség tagszervezetei, tagjai és az együttműködő szervezetei között.
- Folytatnunk kell a „Honlapunk” feltöltési, illetőleg gondozási feladatait.
- Tájékoztatást kell adnunk Tagszervezeteink életéről, meg kell jelenítenünk az aktuális híranyagok mellett, a jogszabályi változásokkal összefüggő legfontosabb tudnivalókat.

A beérkezett igények figyelembevételével folytatnunk kell a hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak képzését a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint a hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóságokkal, illetőleg egyesületekkel együttműködve.
Továbbra is kiemelt feladatunk a megyében működő, hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok valamint a tűzoltó egyesületek, illetőleg az ifjúsági - diák tűzoltók tevékenységének segítése, működési feltételeik javítása, fejlesztésük támogatása.
Méltóképpen, kell megszerveznünk megyei Szent Flórián Napi ünnepséget a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, illetőleg Zomba Polgármesteri Hivatallal, valamint tagszervezeteinkkel együttműködve. Meg kell rendeznünk a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a tűzoltóságokkal közösen a megyei összevont tűzoltó versenyeket Bonyhád városában. Igény szerint segítséget kell nyújtanunk a felmenő rendszerű versenyen résztvevő csapataink felkészítéséhez.
Szorgalmazzuk önkéntes Tagszervezeteink közgyűléseinek megtartását, segítjük a szabályszerű dokumentálást. Igény szerint segítséget nyújtunk a Paksi Tűz-Kakas sport rendezvény szervezéséhez, valamint Egyesületeink ifjúsági tűzvédelmi nevelő munkájához. Tagjaink sorában a gazdálkodó szerveket honlapunkon keresztül tájékoztatjuk a reájuk vonatkozó új tűzvédelmi jogi rendelkezésekről és aktualításokról. Gondoskodunk a tagdíjak beszedéséről, a szabályos gazdálkodásról. Közreműködünk az önkéntes tűzoltó egyesületeink érintett tagjainak biztosítási ügyeinek rendezésében. A Tolna Megyei Tűzoltószövetség vezetősége, tagszervezetei illetőleg tagjai a Szent Flórián Alapítvány együttműködésével továbbra is a közös gondolkodást, egymás véleményének tiszteletben tartásával helyezi előtérbe. Szerepet vállalunk a Tolna Megyei Civil Fórum munkájában.
Időben el kell készítenünk a javaslatokat az MTSZ új elismerési rendszeréhez igazodva –többek között - Grf. Széchenyi Ödön emlékplakett és a szolgálati érmek adományozásához.
Díszérmet és Szövetségi Emlékplakettet, ajándéktárgyat adományozunk a kiemelkedő munkát végzők részére. Kitüntető címet adományozunk Tolna Megye Kiváló Önkéntes Tűzoltó Egyesületének.

A döntések meghozatala érdekében küldöttgyűlést és vezetőségi üléseket tartunk az alábbi ütemezéssel:

ÜLÉSEK RENDJE
Megyei küldöttgyűlés:

2010. március. 06.
Helye: Tolna Thelena Hotel
– Tájékoztató az elmúlt év munkájáról, tájékoztató a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról. Az Ellenőrző Bizottság jelentése.
A Leltározási Bizottság beszámolója
A Szent Flórán Alapítvány tájékoztatója
– A 2010. munkaterv megvitatása, elfogadása.
– A 2010. év költségvetés elfogadása.
– Alapszabály módosítása a vezetőség összetétele tekintetében
– Tisztségviselők megválasztása
– Egyebek

VEZETŐSÉGI ÜLÉSEK RENDJE
I. negyedévben február Szekszárd HÖT
II. negyedévben április Bonyhád ÖTE
III. negyedévben szeptember Dombóvár HÖT
IV. negyedévben december Szekszárd HÖT

RENDEZVÉNYEK
1. Gr. Széchényi Ö. tűzoltó verseny Helye: Bonyhád Ideje: 2010. 04.hó.
2. Flórián Napi ünnepség Helye: Zomba Ideje: 2010. 05. 02.
3. Megyei összevont tűzoltó versenyek Helye: Bonyhád Ideje: 2010. 05.28.-29.
4. „Tűzkakas” játékos vetélkedő Helye: Kurd Ideje: 2010. 09. hó
5. Bonyhád Tűzoltó Múzeum 25 éves évfordulója Helye: Bonyhád Ideje: 2010.05.hó
6. Tolna Megyei önkéntes tűzoltó egyesületek összevont erő-eszköz bemutatója
„ Társadalmi szervezetek Tolna Megye tűzbiztonságáért” címmel
Helye: Gyönk Ideje: 2010.06.hó
7. 40 órás tanfolyam (pályázati lehetőségek függvényében) igény szerint
8. Egynapos ismeretfelújító képzések (pályázati lehetőségek függvényében) igény szerint
9. Parancsnoki továbbképzés (pályázati lehetőségek függvényében) igény szerint
10. Gépjármű vezető képzés (pályázati lehetőségek függvényében) igény szerint
11. Elsősegély nyújtó tanfolyam (pályázati lehetőségek függvényében) kapcsolva a 40 órás tanfolyamokhoz igény szerint
12. Tolna Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság prevenciós napjába be kell kapcsolódni, és részt kell venni a rajzpályázat és szellemi vetélkedő szervezésében.

A munkatervet a 2010. március 6.-n megtartott Küldöttgyűlés elfogadta.

Szekszárd, 2010. március 6.-n
Gergelics István sk.
elnökTolna Megyei Tűzoltó Szövetség (c) 2008 Minden jog fenntartva!
Készítette: